Sothithorn Mallikamas

  

Sothithorn Mallikamas

รองศาสตราจารย์ ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส

Associate Professor Dr.Sothithorn Mallikamas

 

คณะเศรษฐศาสตร์

Faculty of Economics

  

Title Accession Number
การพัฒนาบุคลากรและผลิตภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน 370.110959 ค87ก
Faculty of Education
โครงการศึกษาวิเคราะห์ความพร้อมของไทยในการจัดทำเขตการค้าเสรี. บทสรุปผู้บริหาร 63351
โครงการศึกษาวิเคราะห์ความพร้อมของไทยในการจัดทำเขตการค้าเสรี. รายงานฉบับสมบูรณ์ 63352
The Potential Outcomes of China-ASEAN FTA: Politico-Economic Implications for Participating Countries 86250
Thailand's FTA Strategy: Current Development and Future Challenges 86241
โครงการอาฟต้ากับการเป็นเขตการค้าเสรีอย่างแท้จริง. บทสรุปผู้บริหาร 85159
โครงการอาฟต้ากับการเป็นเขตการค้าเสรีอย่างแท้จริง. รายงานฉบับสมบูรณ์ 85160
โครงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการจัดทำเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับอินเดีย, รายงานฉบับสมบูรณ์ 85064
การศึกษาวิเคราะห์ความพร้อมของไทยในการจัดทำเขตการค้าเสรี  63351
You are here: Home Resources ASEAN Community Chula Professors Specializing in ASEAN Affairs Faculty of Economics Chula Professors Specializing in ASEAN Affairs Faculty of Economics Sothithorn Mallikamas