ประวัติความเป็นมา

 

         ศูนย์เอกสารประเทศไทยเป็นหน่วยงานซึ่งให้บริการเอกสารทางวิชาการและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยด้วยแหล่งข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกทางด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันศูนย์เอกสารฯเป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

         ศูนย์เอกสารประเทศไทย เดิมเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด (MDRC) และหน่วยงานวิจัยและพัฒนาประเทศไทย (RDC-T)กับองค์การวิจัยโครงการขั้นสูง (ARPA) กระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะนั้นศูนย์เอกสารฯดำเนินงานโดยthe Battelle Memorial Institute – Columbus Laboratories ภายใต้สัญญาที่ลงนามกับ ARPA เมื่อปี พ.ศ. 2511 ถือได้ว่าศูนย์เอกสารฯ เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย โดยมุ่งเน้นในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มผู้ใช้เป็นเจ้าหน้าที่ของ MDRC และ RDC-T บุคลากรหน่วยงานภาครัฐทั้งจากไทยและสหรัฐอเมริกา และนักวิจัยอิสระหรือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ทำงานด้านความมั่นคงและพัฒนาประเทศ

 

         ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 องค์การวิจัยขั้นสูง ได้เตรียมปิดการดำเนินงานในประเทศไทย ดังนั้น ศูนย์เอกสารฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ ARPA จึงจำเป็นต้องยุติงานตามไปด้วย แต่ด้วยทรัพยากรสารสนเทศอันทรงคุณค่ากว่า 20,000 รายการ ที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการศึกษาและวิจัยในประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้แจ้งความจำนงขอรับศูนย์เอกสารฯ มาดำเนินการ โดยมีผู้แทนจากสหรัฐอเมริกาเป็นผู้อนุมัติ ศูนย์เอกสารฯ โอนย้ายเป็นหน่วยงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2514 และเปิดทำการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2515 ณ ชั้นหนึ่ง ตึกสาม ของคณะรัฐศาสตร์ หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2525 ศูนย์เอกสารฯ ได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ หลังอาคารสำนักงานอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บนถนนพญาไท และเปิดให้บริการแก่สาธารณะเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2525

 

         เอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งศูนย์เอกสารประเทศไทยมีดังนี้:

 

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานวิทยทรัพยากร 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานวิทยทรัพยากร 

การลงนามรับมอบศูนย์เอกสารข่าวสารประเทศไทย 

คำแถลงความเข้าใจระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การวิจัยโครงการขั้นสูง 

บันทึกการประชุมการรับมอบงานของศูนย์เอกสารไทยแลนด์ (ภาษาอังกฤษ) 

บันทึกการประชุมการรับมอบงานของศูนย์เอกสารไทยแลนด์ (ภาษาไทย) 

ข้อมูลสำหรับสื่อสารมวลชน เกี่ยวกับการรับโอนศูนย์เอกสาร 

รายชื่อผู้มาร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงโอนศูนย์เอกสาร Thailand Information Center 

แนะนำให้รู้จัก ศูนย์เอกสารประเทศไทย 

จดหมายนายกสภาฯ  

 

 

ลักษณะเด่น

 

         ศูนย์เอกสารฯ มีลักษณะเด่นแตกต่างกับห้องทั่วไป ตรงที่รวบรวม จำแนกและจัดทำสาระสังเขปเอกสารเพื่อการวิจัยโดยเฉพาะ และที่สำคัญที่สุดคือ ใช้ระบบใหม่ที่มุ่งให้บริการแก่นักวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน ศูนย์เอกสารฯ มีเอกสารประมาณ 85,000 รายการ เป็นภาษาอังกฤษ 70 เปอร์เซ็นต์และภาษาไทย 30 เปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วย รายงานการวิจัย ผลสำรวจ ปาฐกถา รายงานการประชุมสัมมนา สถิติรายปี บทความจากวารสารวิชาการ เอกสารเฉพาะเรื่อง บรรณานุกรม วิทยานิพนธ์ และเอกสารอื่นๆ ที่เผยแพร่ในวงจำกัด

 

 

 

คุณอยู่ที่: Home เกี่ยวกับเรา ประวัติความเป็นมา