เป้าหมายในอนาคต

 

1. มีความแข็งแกร่งทางด้านเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย ความรู้พื้นถิ่น ชาติพันธุ์วิทยา และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความสัมพันธ์ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

2. เป็นผู้นำในการเป็นศูนย์กลางองค์กรสารสนเทศประเทศไทย และศูนย์กลางนักวิจัยเกี่ยวกับประเทศไทย (Focal point)

3. พัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะทาง อาทิ ชาวเขา ชนกลุ่มน้อย อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อาเซียน เป็นต้น เพื่อการเข้าถึงสารสนเทศเชิงลึกที่มีคุณค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. เสาะแสวงหาพันธมิตรหรือผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าวข้างต้น ทั้งในจุฬาฯ และสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งนักวิจัยชาวต่างประเทศ

5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศ

6. ทำงานเป็นทีมแบบบูรณาการในเนื้องาน เพื่อบริการที่เป็นเลิศ

7. ประเมินความต้องการจำเป็น (Needs) และความคาดหวังของผู้รับบริการ เพื่อเพิ่มคุณค่าด้านการตลาดบริการและทรัพยากรสารสนเทศ

 

วิสัยทัศน์

 

 “ประมวลสารสนเทศสำเร็จรูป จากทรัพยากรที่มีคุณค่า ผ่านการคัดสรรสู่ความต้องการของผู้ใช้ ด้วยบริการอันเป็นเลิศ”

  

พันธกิจ

 

1. เป็นผู้นำในการให้บริการสารสนเทศสำเร็จรูปเชิงลึกแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทยทางด้านสังคมศาสตร์ และสารสนเทศเกี่ยวกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทย

2. มุ่งสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ โดยมีบุคลากรวิชาชีพที่มีความชำนาญทางด้านสารสนเทศประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้คำปรึกษาช่วยค้นคว้าเป็นรายบุคคล

3. สนับสนุนพันธกิจของสำนักงานวิทยทรัพยากร เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาคมจุฬาฯ และสังคม

 

 

กระบวนการทำงานของศูนย์เอกสารฯ

 

workflow-th

 

คุณอยู่ที่: Home เกี่ยวกับเรา กรอบยุทธศาสตร์