ฐานข้อมูลศูนย์เอกสารฯ

 

         ฐานข้อมูลศูนย์เอกสารฯเป็นฐานข้อมูลทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยได้จัดทำสาระสังเขปและบรรณานุกรมเป็นภาษาอังกฤษ ผู้ใช้บริการในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายจุฬาฯ (CU-NET) สำหรับผู้ใช้บริการทั่วไป สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ในบริเวณศูนย์เอกสารฯ

 

         ที่ผ่านมา ศูนย์เอกสารฯเคยมีประสบการณ์ในการจัดอบรมวิธีการทำบทคัดย่อภาษาอังกฤษเป็นครั้งคราวให้แก่นิสิต นักศึกษาในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ตลอดจนห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศภายนอกที่ต้องการนำวิธีการทำบทคัดย่อภาษาอังกฤษไปใช้

 

 

บริการกฤตภาค

 

         ศูนย์เอกสารฯ มีบริการระบบบันทึกไฟล์ภาพ ซึ่งจัดเก็บกฤตภาคของข่าวผ่านเครื่องสแกนเนอร์ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการของศูนย์เอกสารฯ

 

 

บริการยืมและส่งหนังสือระหว่างห้องสมุดในจุฬาฯ

 

         บริการยืมและส่งหนังสือระหว่างห้องสมุดในจุฬาฯ เป็นบริการที่ร่วมมือกันระหว่างศูนย์เอกสารฯและห้องสมุดอื่นๆ ในจุฬาฯ เช่น ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ ศูนย์สารนิเทศมนุษย์ศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และห้องสมุดสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ เป็นต้น ผู้ใช้บริการสังกัดจุฬาฯ ยกเว้นนิสิตระดับปริญญาตรี สามารถขอใช้บริการยืมและส่งหนังสือระหว่างห้องสมุดในจุฬาฯได้โดยติดต่อห้องสมุดของคณะหรือสถาบันที่ผู้ใช้บริการสังกัด

 

 

บริการยืมระหว่างห้องสมุดภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

         ศูนย์เอกสารฯมีบริการยืมระหว่างห้องสมุดซึ่งผู้ใช้บริการจากสถาบันอื่นสามารถยืมหนังสือของศูนย์เอกสารฯโดยผ่านห้องสมุดของสถาบันที่ผู้ใช้บริการสังกัด เช่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เป็นต้น

 

 

บริการด้านไอที

 

  • ศูนย์เอกสารฯ มีคอมพิวเตอร์ไว้บริการ 5 เครื่องสำหรับใช้สืบค้นเอกสารในฐานข้อมูลศูนย์เอกสารฯ
  • ผู้ใช้บริการสามารถใช้ฐานข้อมูลศูนย์เอกสารฯได้โดยผ่านเครือข่ายจุฬาฯเท่านั้น สำหรับการใช้ฐานข้อมูลศูนย์เอกสารฯภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ใช้บริการสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถใช้บริการฐานข้อมูลศูนย์เอกสารฯ ผ่าน VPN ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคลิกที่ปุ่ม VPN บริเวณมุมบนขวาของเว็บไซต์ศูนย์เอกสารฯ
  • เครือข่ายไร้สาย (wireless access) มีบริการสำหรับผู้ใช้บริการสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น
คุณอยู่ที่: Home บริการของศูนย์เอกสารฯ