อาเซียนก้าวใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม : อินโดนีเซีย

 

ASEAN Indo

 

ตอนที่แล้วเราพูดกันไปถึงปัญหาของกัมพูชาที่ไม่ได้มีแต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเดียว แต่ยังเชื่อมโยงถึงปัญหาการจัดการภัยพิบัติ ปัญหาสุขภาพของประชากร และสารพัดสารพันที่ร้อยรัดกันไว้ด้วยหลักคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับ คราวนี้มาถึงคิวของ “พี่เบิ้ม” อาเซียนของเราอย่างอินโดนีเซียบ้างนะครับ หลายท่านคงทราบดีครับว่า อินโดนีเซียมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในภูมิภาคของเรา แน่นอนว่า ประเทศนี้จะทำอะไร ก็คงจะไม่ยอมเป็นรองใครแน่นอน

 

อินโดนีเซียมีคณะมนตรีแห่งชาติว่าด้วยปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (National Council on Climate Change) ซึ่งมีท่านประธานาธิบดีเป็นประธาน และมีรัฐมนตรีในกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ แนวนโยบายหลักก็ไม่แตกต่างจากสองประเทศก่อนเท่าไหร่ครับคือ เน้นสร้างอุตสาหกรรมและกิจกรรมการผลิตที่ลดก๊าซเรือนกระจก สร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อผลิตออกซิเจน และบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศและระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศในการจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้อง

 

แต่อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นครับว่า ประเทศนี้เขาเป็น “พี่เบิ้ม” ก็ต้องมีอะไรวิจิตรพิสดารกว่าสักนิดหนึ่งนั่นคือ บทบาทของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการส่งเสริมภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม!

 

อินโดนีเซียเขามีหน่วยงานเยาวชนที่ขับเคลื่อนประเด็นสิ่งแวดล้อมระดับชาติมาจาก 33 จังหวัด ซึ่งเพิ่งเริ่มดำเนินการไปได้เมื่อเดือนตุลาคม 2011 ครับ ที่สำคัญคือ มีการกำหนดพันธกิจคล้ายๆ กับหน่วยงานราชการหรือองค์กรระดับมืออาชีพเลยทีเดียว เขาเขียนไว้อย่างนี้ครับ

$1               ·       ส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนในการสร้างความก้าวหน้าภายในพื้นที่ชุมชนของตน

$1          ·       ให้ความรู้และทำให้เยาวชนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันแสวงหาทางแก้ปัญหา มิใช่เพียงตระหนักถึงปัญหาเพียงอย่างเดียว

$1               ·       เชื่อมโยงโครงข่ายเยาวชนทั่วโลกแบบข้ามวัฒนธรรมข้ามชาติข้ามศาสนา

$1               ·       ริเริ่มแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงทั้งในระดับชาติและระดับโลก!

 

มีการกำหนดแผนปฏิบัติงานเบื้องต้นไว้ด้วยครับว่า แต่ละจังหวัดจะต้องจัดกิจกรรมระดมสมองจากพื้นที่ของตนเอง ช่วยกันคิดแผนขึ้นมา และส่งตัวแทนจังหวัดละ2 คนเข้ามาประชุมนำเสนอแผนที่กรุงจาการ์ตา และยังจะต้องจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ focus group เพื่ออภิปรายความเป็นไปได้ของแผนและนำกลับไปใช้จริงที่ชุมชนของตนเองด้วย!

 

และไม่ใช่แค่กำหนดแผนการปฏิบัติงานนะครับ เขามีสิ่งที่เราเรียกกันว่า “ตัวชี้วัดเป้าหมาย” และมีการติดตามประเมินผลกันแบบรายเดือนอีกด้วยคือ ทุกพื้นที่ที่มีการดำเนินการจะต้องส่งข้อมูลความคืบหน้ามาตีพิมพ์ในวารสารฉบับรายเดือน (เน้นนะครับว่า รายเดือน คือ 1 ปี มี 12 เล่ม ว่างั้นเถอะ) และจะมีการพิจารณาความสำเร็จของโครงการจากการปรับพฤติกรรมของตัวเยาวชนและคนในท้องถิ่นด้วย!

 

แล้วเยาวชนไทยพร้อมหรือยังครับ?

 

 

โดย ว่าที่ ร้อยตรี เสกสรร อานันทศิริเกียรติ

ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                                                  ภาพโดย นายอภิชัย ทะนัน

ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

You are here: Home News อาเซียนก้าวใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม : อินโดนีเซีย