อาเซียนก้าวใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม : ลาว

 

ASEAN Lao

 

เวลาพูดถึงลาว เราก็มักจะนึกถึง เบียร์ลาว อาหารลาวร็อกลาว สาวลาว (โดยเฉพาะอันหลังสุดนี้ ดูจะเป็นประเด็นที่สังคมออนไลน์สนใจมากเป็นพิเศษในช่วงหลังมานี้) สำหรับเราและลาวนั้น มีค่านิยมและการดำเนินชีวิตหลายประการที่คล้ายคลึงกัน  

 

สำหรับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของลาวนั้นนะครับ ได้เริ่มมีความตื่นตัวขึ้นเมื่อลาวได้ลงนามรับรองอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 1995อนุสัญญานี้มีเป้าหมายหลัก4 ประการ ได้แก่ การทำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกมีอัตราคงที่ เน้นการปรับตัวของระบบนิเวศ ความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และยังมีการลงนามในพิธีสารเกียวโต เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2003 ผลจากการลงนามในสนธิสัญญาทั้งสองฉบับนี้ทำให้ลาวต้องดำเนินการเพื่อลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง

สำหรับลาวนั้น มีองค์กรที่สนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ Department of Environment (DoE) อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม และยังมีการตั้งสำนักงานที่ดูแลเรื่อง climate change โดยเฉพาะด้วยในปี 2008

 

เรื่องสำคัญที่ผมอยากเน้นย้ำมากถึงขนาดต้องย่อหน้ามาใหม่ก็คือ ลาวเตรียมการเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมมานานมาก และลาวได้พยายามอาศัยประเด็นสิ่งแวดล้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจการระหว่างประเทศด้วย เริ่มจากการลงนามในสนธิสัญญา การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติในปี 2000จนถึงสารพัดการประชุมระดับชาติตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมา และเริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2012 เป็นต้นมา โดยที่ลาวเองพยายามจะเน้นแก้ปัญหาเชิงนโยบายและขอความร่วมมือผู้ลงทุนประกอบธุรกิจในลาวให้ปฏิบัติตามกรอบด้านสิ่งแวดล้อมที่ลาวได้เคยวางไว้มากกว่าที่จะปล่อยให้เกิดปัญหาก่อนแล้วค่อยส่งเรื่องขึ้นศาล เพราะมันจะวุ่นวายเหลือเกิน!

แม้ว่าลาวจะมีลักษณะเป็นประเทศที่เรียกกันว่า“landlock” คือ ไม่มีทางออกทะเล และล้อมรอบไปด้วยประเทศอื่นๆ (เช่นเดียวกับอัฟกานิสถาน) แต่ลาวก็พยายามจะสร้างโอกาสจากการเป็น landlock ให้เป็น“landlink”คือ เป็นตัวเชื่อมโยงภูมิภาค

 

ที่พูดมาก็ดูเหมือนจะราบรื่น แต่ก็เป็นความราบรื่นที่ไม่ราบเรียบนัก เพราะยังมีหลายปัญหาที่ท้าทายลาวอยู่ข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนที่จีนสร้างกั้นแม่น้ำโขง หรืออย่างเขื่อนที่ขึ้นชื่อลือชาอย่างไซยะบุรี หรือแม้แต่การส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติภายในประเทศของตนมากขึ้น ประเด็นเหล่านี้ เป็นสิ่งที่รัฐบาลลาวอาจจะต้องขบคิด และพิจารณาถ่วงดุลระหว่างปัญหาเศรษฐกิจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับประเทศในลุ่มน้ำโขงอื่นๆ ทั่วไปว่า จะเลือกการพัฒนาเศรษฐกิจหรือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาก่อน

 

แต่ทางที่ดีที่สุดคงจะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่การพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมดำเนินไปพร้อมกันดีกว่าครับJ

 

 

โดย ว่าที่ ร้อยตรี เสกสรร อานันทศิริเกียรติ

ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                                                  ภาพโดย นายอภิชัย ทะนัน

ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

You are here: Home News อาเซียนก้าวใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม : ลาว