The 16th Congress of Southeast Asian Librarians Meeting and General Conference (CONSAL XVI) “ASEAN Aspirations: Libraries for Sustainable Advancement”

 

 

CONSAL 66

 

 

งาน “The 16th Congress of Southeast Asian Librarians Meeting and General Conference” หรือชื่อภาษาไทยว่า การประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อวงการห้องสมุด หอสมุดแห่งชาติ และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558

 

ผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นบรรณารักษ์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุด ซึ่งโดยส่วนใหญ่มาจาก 10 ประเทศอาเซียน สำหรับวัตถุประสงค์ของงานนั้น นอกจากเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุได้ 60 พรรษาแล้ว ยังจัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายบรรณารักษ์และบุคลากรด้านห้องสมุดของประเทศสมาชิกให้สอดคล้องกับบริบทในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศ และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับรู้ และถ่ายทอด เผยแพร่วิทยาการใหม่ๆ และโครงการความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดของประเทศสมาชิกเพื่อให้เกิดการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิชาการด้าน บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในภูมิภาคฯ ให้มีมาตรฐานร่วมกันเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าด้านห้องสมุดในอนาคต

 

การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นทั้งหมดเป็นเวลา 3 วัน ซึ่งใน 2 วันแรก จะเป็นการนำเสนอบทความหรืองานวิจัยจากนักวิจัยที่มาจากประเทศสมาชิก และวันที่ 3 จะเป็นการไปทัศนศึกษานอกสถานที่  สำหรับ 2 วันแรกของการประชุมที่เป็นการนำเสนอผลงานนั้น จะมีการแบ่งออกเป็นห้องย่อย ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถเลือกเข้าไปฟังตามหัวข้อที่ตนเองสนใจได้

 

 

image2

 

 

 

สรุปบทความที่น่าสนใจ

1. “Serving Individuals from other Asian Countries in Your Library:  Recommendations for Southeast Asian Libraries” โดย  John Hickok (USA)

 

บทความเรื่องนี้ ศึกษาลักษณะและการบริการที่แตกต่างกันของห้องสมุดต่างๆ ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการนำเสนอจำนวนผู้เยี่ยมชมห้องสมุดต่างๆ ของแต่ละประเทศ ว่ามาจากประเทศไหนมากที่สุด เปรียบเทียบลักษณะของห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดโรงเรียน และห้องสมุดมหาวิทยาลัยของประเทศนั้นๆ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับห้องสมุดและการพัฒนาบุคลากรห้องสมุดของประเทศต่างๆ อีกด้วย

 

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ http://www.consalxvi.org/sites/default/files/1-John%20Hickok.pdf

 

2. “Resource Sharing among ASEAN Libraries: Bridging the Information Divide” โดย Chin Loy Jyoon and Khasiah Zakaria (Malaysia)

 

บทความฉบับนี้ ได้อภิปรายเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลและการแลกเปลี่ยนการบริการทางห้องสมุดระหว่างห้องสมุดในประเทศมาเลเซียกับห้องสมุดอื่นๆ ในประเทศอาเซียน ซึ่งในบทความจะอธิบายถึง resource sharing projects ของทางประเทศมาเลเซีย เช่น Malaysia’s Intellectual Heritage,  National InterLending Centre, Union Catalogue of Malaysia เป็นต้น

 

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ http://www.consalxvi.org/sites/default/files/2-Chin%20Loy%20Jyoon.pdf

 

 

3. “The IFLA “Building Strong Library Associations” Programme in Myanmar:  its Implementation and Outcomes for the Myanmar Library Association” โดย Michael Robinson (Australia)

 

อธิบายผลของ “Building Strong Library Associations” (BSLA) Programme ในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง the International Federation of Library Associations (IFLA) และ Myanmar Library Association นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึงวิสัยทัศน์และใจความสำคัญของโครงการ BSLA อีกด้วย

 

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ http://www.consalxvi.org/sites/default/files/4-Michael%20Robinson.pdf

 

บทความฉบับเต็มในหัวข้ออื่นๆ สามารถอ่านได้ที่ http://www.consalxvi.org/programme-schedule

 

นอกจากนั้น ทางผู้จัดงานได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดในประเทศไทย

 

 

image4

 

 

นอกจากนี้ ยังมีส่วนของการนำเสนอโปสเตอร์ (Poster Presentation) จากผู้เข้าร่วมการประชุมอีกด้วย โปสเตอร์ที่นำเสนอมีทั้งหมด 19 หัวข้อ ซึ่งศูนย์เอกสารประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในทีมที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการวิชาการ CONSAL XVI ให้นำเสนอด้วย หัวข้อที่ทางศูนย์เอกสารฯ จัดทำเป็นโปสเตอร์เพื่อนำเสนอนั้นคือ “ASEAN Online Database Development Project” หรือ “โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอาเซียนผ่านเว็บไซต์” โครงการนี้จัดทำขึ้นเนื่องจาก ศูนย์เอกสารฯ เป็นหน่วยงานซึ่งให้บริการเอกสารทางวิชาการและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยด้วยแหล่งข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกทางด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกเกี่ยวกับอาเซียนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ต้องการจะเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยก่อนที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งในระยะแรกนั้น ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ ทางศูนย์เอกสารฯ ได้ดำเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับอาเซียนที่มีอยู่ทั้งหมด และจำแนกเอกสารตาม 3 เสาหลักของ ASEAN ได้แก่ ASEAN Political-Security Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC) และ ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) ซึ่งการนำเสนอเอกสาร ASEAN เหล่านี้ จะอยู่ในรูปของบรรณานุกรม (bibliography) และมีการให้หัวเรื่อง (subject) และจัดทำสาระสังเขป (abstract) ของเอกสารนั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนที่ต้องการจากฐานข้อมูลนี้ และเป็นช่องทางสู่การมาใช้เอกสารอาเซียนที่ศูนย์เอกสารฯ มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลอาเซียนกับหน่วยงานต่างๆ ของประเทศสมาชิก

 

 

Untitled-1 
 

 

 ศูนย์เอกสารประเทศไทย

 

You are here: Home News The 16th Congress of Southeast Asian Librarians Meeting and General Conference (CONSAL XVI) “ASEAN Aspirations: Libraries for Sustainable Advancement”