New Documents of March  2017
Call No Material Type Language Title Page Journal/Newspaper Added Title
94959 book thai Thai Policy Toward Vietnam 526 p.   Thai Foreign Policy Towards Neighbouring Countries in the Cold War Period: Five Comparative Case Studies;"นโยบายของไทยต่อเวียดนาม";"นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ"
94960 serial english Asia Research Network 10, 2 (winter 2013) : 1-66    
94961 book thai Mental Health, Labour Force and Happiness at Work 114 p. : charts   สถานการณ์สุขภาพจิตกำลังแรงงานและความสุขในการทำงาน
94962 serial english Asia Research Network 10, 1 (summer 2013) : 1-59    
94963 book thai Knowledge on  Chong  and Interesting Stories on China-Thailand (11), 218 p. : ill.   ความรู้เรื่องชงและเรื่องน่ารู้จีน-ไทย
94964 serial english Asia Research Network 9, 2 (winter 2012) : 1-67    
94965 book thai Quality of Life Among Employed Population by Generations 112 p. : charts   คุณภาพชีวิตต่างวัยของผู้มีงานทำ
94966 book english Summary Report on Third Country Training Programme: Knowledge Creation Forum on Community-Based Inclusive Development 2015 (Capacity-Building of Persons with Autism and their Parents) 44 p. : ill.    
94967 pamplet thai Myanmar's Security During the Transition Period 41 p. : maps   ความมั่นคงเมียนมาในระยะเปลี่ยนผ่าน
94968 book english A Call to Action: Thailand and the Sustainable Development Goals 183 p. : ill., charts    
94969 book thai Intellectual Property and the Use of Information Technology 57 p. : ill.   ทรัพย์สินทางปัญญากับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
94970 book english Cultivating a  Sufficiency  Mindset: Thailand's Educational Strategy for a Sustainable Society 23 p. : charts    
94971 book thai Cultural Awareness: The Foundation of Thai Higher Education 164 p. : ill.   วัฒนธรรมสำนึก: รากฐานของอุดมศึกษาไทย
94972 serial english Asia Research Network 9, 1 (summer 2012) : 1-51    
94973 book thai A Javanese Subaltern Hero: Muslim States, Council of Saints, and the Earthworm Sage 279 p. : ill.   วีรบุรุษไพร่ชวา: รัฐมุสลิม สภานักบุญ และผู้มีกำเนิดจากไส้เดือนดิน
94974 book english Summary Report on Third Country Training Programme: Knowledge Creation Forum on Community-Based Inclusive Development 2016 (Capacity-Building of Persons with Intellectual Disabilities and Their Parents.) 22 p. : ill.    
94975 research thai Value of E-Commerce Survey in Thailand 2016 112 p. : ill., charts   รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2559
94976 proceeding english Proceedings of The 3rd National and International Conference on Administration and Managemen, 26-27 January 2017, Rangsit University, Pathumthani, Thailand 120 p. : charts    
94977 book thai International Entrepreneurship: Thai Restaurants and Processed Foods in ASEAN 246 p. : ill., charts   การประกอบการระหว่างประเทศ: ร้านอาหารไทยและอาหารแปรรูปในอาเซียน
94978 proceeding english National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 16-17 February 2017, Rangsit University, Pathumthani, Thailand Buranadechachai 111 p. : ill., charts    
94979 serial thai Bird Flu Outbreaks in S. Korea, Japan and Europe Boost Thai Chicken Exports 22, 2803 (Dec. 2016) : 1-3 Current Issue 'ไข้หวัดนก' ระบาดในเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และยุโรป โอกาสส่งออกไก่ไทยบนเงื่อนไขที่ต้องระวัง;"กระแสทรรศน์ ธนาคารกสิกรไทย"
94980 book eng/thai National Discovery Museum Institute (NDMI) 61 p. : ill.   สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)
94981 book eng/thai The Labor Force Survey, Whole Kingdom Quarter 3: July-September 2016 xix, 271 p. : charts   การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 3: กรกฎาคม-กันยายน 2559
94982 serial eng/thai Journal of Human Rights and Peace Studies 1, 2 (Jul.-Dec. 2015) : 1-152   วารสารสิทธิและสันติศึกษา
94983 book thai Udon Thani and the Vietnamese National Liberation 219 p. : ill., maps   อุดรธานีกับขบวนการกู้ชาติเวียดนาม
94984 serial english ASEAN At 50: Regional Bloc Marks Golden Anniversary Searching for a Stronger Idetity Amid a Volatile New Global Order (Feb. 6, 2017) : 1-4 Bangkok Post  
94985 serial english TDRI Quarterly Review 31, 3 (Sep. 2016) : 1-16    
94986 serial thai The Journal of the Thai Khadi Research Institute 13, 2 (Jul.-Dec. 2016) : 1-283   วารสารไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
94987 book english The British Official Film in South-East Asia: Malaya/Malaysia, Singapore and Hong Kong xii, 248 p.    
94988 book thai Fundamental of Tourism Industry (11), 290 p. : ill., maps, charts   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
94989 serial english Asia Research Network 11, 1 (summer 2014) : 1-59    
94990 book thai International Transportation: Connecting to Global Trade xvii, 302 p. : ill.   การขนส่งระหว่างประเทศ: เชื่อมโยงการค้าโลก
94991 thesis thai Belief and Role of Tan Tham Tradition of the Tai Peoples at Tambon Wiang Phang Kham, Amphoe Mae Sai, Changwat Chiang Rai 298 p. : ill.   ความเชื่อและบทบาทของประเพณีทานธัมม์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
94992 book english Regional Inequality in Thailand: Political Relationship, Industrial Connection, Community Leaders and Network Effects of Urban Development 171 p. : charts    
94993 book english Mainstreaming Islam in Indonesia: Television, Identity & the Middle Class xi, 216 p.    
94994 research thai An Analysis of the Humanities Faculty's Research Status, Chiang Mai University 120 p.   การวิเคราะห์สถานภาพงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. รายงานการวิจัย
94995 book english International Law 337 p.    
94996 book thai Thailand in the Era of Transnational Migration 191 p. : charts   ประชากรและสังคม 2559: ประเทศไทยกับศตวรรษแห่งการย้ายถิ่นข้ามชาติ
94997 proceeding english Proceedings of the First International Conference on Local Government, November 18-19, 2010 Khon Kaen, Thailand 197 p. : ill., charts    
94998 book thai Annual Report 2015 Ministry of Energy 275 p. : col. ill., charts   รายงานประจำปี 2558 กระทรวงพลังงาน
94999 book thai Thai Policy Toward Malaysia 158 p.   Thai Foreign Policy Towards Neighbouring Countries in the Cold War Period: Five Comparative Case Studies;"นโยบายของไทยต่อมาเลเซีย";"นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ"
95000 book thai Thai Policy Toward Cambodia 431 p.   Thai Foreign Policy Towards Neighbouring Countries in the Cold War Period: Five Comparative Case Studies;"นโยบายของไทยต่อกัมพูชา";"นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ"
95001 serial english RSU International Journal of College of Government 1, 1 (Jan.-Dec. 2014) : 1-90    
95002 serial english RSU International Journal of College of Government 2, 1 (Jan.-Dec. 2015) : 1-74    
95003 book english DR.Thanat Khoman: The Wit & Wisdom of the Leading ASEAN Founder ix, 161 p. : ill.    
95004 book thai Doing Business in the ASEAN Countries 317 p. : maps, charts   ช่องทางทำธุรกิจใน 10 ประเทศอาเซียน
95005 book english Mochtar Riady: My Life Story xxviii, 325 p. : ill.    
95006 book thai City Blocks Waterway: Thai Urban Development, Obstacle and Policy Solution 63 p. : ill., maps   เมืองขวางน้ำ: การพัฒนาเมืองไทยในอนาคต อุปสรรคกับทางออกเชิงนโยบาย      
95007 book english Study on Poverty Alleviation and Tobacco Control on Myanmar 49 p. : charts    
95008 research thai Study Project on Indebtedness of Farmers and Guidelines for the Improvement of Operational Potentiality of Funds Supervised by Ministry of Agriculture and Cooperatives, Final Report 1 v. (various pagings) : charts   โครงการศึกษาภาวะหนี้สินเกษตรกรและแนวทางการปรับปรุงศักยภาพการดำเนินงานกองทุนในกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
95009 book english Tobacco Industry Interference: In Health Policy in ASEAN Countries 30 p.    
95010 book thai Trans-Border Community: Identity Formation fo Myanmar Migrant Workers in Khon Kaen Province 209 p. : ill., maps   ชุมชนข้ามถิ่น: การก่อร่างทางอัตลักษณ์ของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในจังหวัดขอนแก่น
95011 proceeding english Proceedings of the 4th World Congress on Regenerative Medicine (The 4th WCRM), March 12-14, 2009 Bangkok Convention Center, Central World 276 p. : ill., charts   การประชุมระดับโลกครั้งที่ 4 เรื่อง การปลูกสร้างเซลล์ใหม่ทางการแพทย์ 12-14 มีนาคม 2009, บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
95012 book thai Lessons from Japanese Employment and Human Resource Management in the Super-Aged Era 247 p. : ill., charts   ถอดบทเรียนจ้างงานและบริหารทรัพยากรมนุษย์ของญี่ปุ่นยุคสูงวัยระดับสุดยอด
95013 book english A Great Place to Have a War: America in Laos and the Birth of a Military CIA 323 p.    
95014 book thai Policy on Southern Border Provinces Administration and Development 2017-2019 14 p.   นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560-2562
95015 book english The Ancient History of U Thong: City of Gold xix, 148 p. : ill.    
95016 book thai Tai in China: Discussion from the Academic Seminar on 21 October 2014, at Green Lake Hotel, Kunming 276 p. : ill.   ชนชาติไทในประเทศจีน: บทอภิปรายจากการสัมมนาวิชาการ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรม Green Lake นครคุนหมิง
95017 book thai Thai University: Development of Autonomous University and Its Administrative Law (11), 282 p.   มหาวิทยาลัยไทย: พัฒนาการ มหาวิทยาลัยในกำกับ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
95018 book english Thailand Tourism: The Early Days 188 p. : ill.    
95019 research thai From the Hands of ASEAN Women: Tai-Lao and Pwo Karen Textiles of Ban Rai District, Uthaithani Province 229 p. : ill., maps   หัตถานารีอาเซียน: ผ้าทอมือของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาวและกะเหรี่ยงโป อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี : บูรณาการความรู้ด้านภูษา ภาษา และการอพยพย้ายถิ่น
95020 serial english PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research 5, 1 (Jan.-Jun. 2016) : 1-100    
95021 book english The Situation of Older Persons in Myanmar: Results from the 2012 Survey of Older Persons viii, 117 p. : ill., charts    
95022 book thai Following His Majesty's Footsteps: Sufficient Life to Sustainable Developmen t 43 p. : ill.   ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง...สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
95023 book thai CSR Based on the Philosophy of Sufficiency Economy 64 p. : ill.   CSR ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
95024 book english Migration and HIV/AIDS in Thailand : a desk review of migrant labour sectors 64  p. : charts    
95025 book thai The SBPAC Policies Implementation in the Year of 2015 76 p. : ill., charts   2558 การดำเนินงานของ ศอ.บต. ที่ดีกว่าทุกปีที่ผ่านมา;"การดำเนินงานของ ศอ.บต. ที่ดีกว่าทุกปีที่ผ่านมา"
95026 book thai Fisheries Statistics of Thailand 2014 87 p.: charts+ 1 CD-ROM   สถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557
95027 book thai Concepts in the Study of Shophous with Lanna Thai Style 148p. : ill.   แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย
95028 proceeding eng/thai Human Resources Comparative Studies in Asia: International Symposium on November 5, 2007, Thammasat University, Bangkok, Thailand 60 p. : charts    
95029 book thai Research Strategy of Ministry of Social Development and Human Security 2017-2021 71 p. : charts   ยุทธศาสตร์การวิจัย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2560-2564
95030 book thai A Synthesis Report of Research on the Elderly 2006-2015, Ministry of Social Development and Human Security 192 p.   รายงานผลการสังเคราะห์งานวิจัยด้านผู้สูงอายุ พ.ศ. 2549-2558 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
95031 serial english Southeast Asian Studies 5, 3 (Dec. 2016) : 1-588    
95032 serial english The Case of Regional Disaster Management Cooperation in ASEAN: A Constructivist Approach to Understanding How International Norms Travel 5, 3 (Dec. 2016) : 491-514 Southeast Asian Studies  
95033 book thai Community Study: Perspective Based on Research and Scientific Process 562 p. : ill., charts   การศึกษาชุมชน: แนวคิดฐานการวิจัย และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
95034 book english The Senshu Social Well-Being Review No.1 (March 2015): Forming a Social Well-Being Research Consortium in Asia 199 p. : ill., charts   Forming a Social Well-Being Research Consortium in Asia
95035 book english The Senshu Social Well-Being Review No.2 (March 2016): Forming a Social Well-Being Research Consortium in Asia 111 p. : charts   Forming a Social Well-Being Research Consortium in Asia
95036 book english The Senshu Social Well-Being Review No.3 (September 2016): Forming a Social Well-Being Research Consortium in Asia 181 p. : ill., charts   Forming a Social Well-Being Research Consortium in Asia
95037 book thai Summary Report of NESDB Annual Conference 2016 on the Draft of the 12th National Economic and Social Development Plan (2017-2021), 22 July 2016 at Grand Diamond Ballroom, Impact Exhibition Center, Muang Thong Thani, Nonthaburi 116 p.   รายงานสรุปผลการประชุมประจำปี 2559 ของ สศช. เรื่อง ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
95038 book thai The 12th National Economic and Social Development Plan (2017-2021) 215 p.   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564);"แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564";"National Economic and Social Development Plan (12th)"
95039 proceeding english Report of Joint International Conference on Alcohol, Drug and Addiction Research in Commemoration of the H.M. the King's 84th Birthday Anniversary: The Seventh Thailand Substance Abuse Research and the Second Asia-Pacific Society for Alcohol and Addiction Research, 6-8 February 2012, Bangkok, Thailand 68 p.   การประชุมวิชาการสารเสพติดนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาองค์ราชัน
95040 proceeding english Abstract: Joint International Conference on Alcohol, Drug and Addiction Research in Commemoration of the H.M. the King's 84th Birthday Anniversary: The Seventh Thailand Substance Abuse Research and the Second Asia-Pacific Society for Alcohol and Addiction Research, 6-8 February 2012, Bangkok, Thailand 236 p.   Joint International Conference on Alcohol, Drug and Addiction Research in Commemoration of the H.M. the King's 84th Birthday Anniversary: The Seventh Thailand Substance Abuse Research and the Second Asia-Pacific Society for Alcohol and Addiction Research, 6-8 February 2012, Bangkok, Thailand;"การประชุมวิชาการสารเสพติดนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาองค์ราชัน"
95041 book thai A Collection of Civil Servant Ethics 32 p.;"text rdacontent";"unmediated rdamedia";"volume rdacarrier"   ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
95042 book thai Constitution, Decentralization and Popular Participation 146 p. : ill.   รัฐธรรมนูญ การกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
95043 book thai Surrounding Context and Substance Behaviour: A Case Study of Students at Vocational Education and Opportunity Expansion Schools 112 p. : ill., charts   บริบทแวดล้อมและพฤติกรรมด้านสารเสพติด: กรณีนักศึกษาอาชีวและนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
95044 research thai Situation and Prevention of Violence in Public Hospitals, Research Report 82 p. : ill., charts   สถานการณ์และการป้องกันการเกิดความรุนแรงในโรงพยาบาลภาครัฐ. รายงานการศึกษาวิจัย;"รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง สถานการณ์และการป้องกันการเกิดความรุนแรงในโรงพยาบาลภาครัฐ"
95045 book english The Local Impact of Globalization in South and Southeast Asia: Offshore Business Processes in Services Industries xviii, 219 p.    
95046 book thai Analytical Study on Trade Situation and Outbreak: Drug Information among Juvenile Group Confined in Juvenile Vocational Training Centres, Final Report 148 p. : charts   การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การค้าและการแพร่ระบาด: ข้อมูลยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ถูกกักกันในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน. รายงานฉบับสมบูรณ์
95047 book thai Promotion and Support of People Sector Working for Anti-Narcotics and Development for Good Quality of Life 125 p. : charts   การส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานภาคประชาชนต่อต้านยาเสพติดและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
95048 research thai Compilation and Data Analysis for the Surveillance of Drug Problem 134 p. : ill., charts   การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
95049 book english Advancing the Regional Commons in the New East Asia xxiii, 210 p. : ill., maps    
95050 book thai Coming to Be Mahidol University International College (MUIC) 495 p. : ill.   กว่าจะเป็นวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
95051 book english Theorizing Southeast Asian Relations: Emerging Debates 134 p.    
95052 research thai Report on Development of the Body of Knowledge Involving the Situation of Narcotic Problem among Workers and Transnational Labor Group in Samut Songkhram Province x, 71 p. : ill., maps, charts   การพัฒนาองค์ความรู้สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานและกลุ่มแรงงานข้ามชาติจังหวัดสมุทรสาคร. รายงาน
95053 book english Institutionalizing East Asia: Mapping and Reconfiguring Regional Cooperation xxiv, 236 p.    
95054 book thai Operational Report of Ministry of Education According to General Prayuth Chan-Ocha's Government Policy (12 September 2014-30 September 2015) 134 p. : ill., charts   รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (วันที่ 12 กันยายน 2557-30 กันยายน 2558)
95055 serial english A Man for the Times (Aug. 26, 2016) : 1 Bangkok Post  
95056 book thai Accomplishments of Royal Thai Army 2016 80 p. : ill., charts   ผลงานกองทัพบก ประจำปี 2559
95057 book thai Summary of Industrial Economic Condition 2016 and Trends in 2017 240 p. : charts   สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2559 และแนวโน้มปี 2560
95058 book english Borneo Bulletin Yearbook 2014 192 p. : ill.    
95059 serial thai No Sign of Economic Uptick in China amid Limited Stimulating Tools 22, 2800 (Dec. 2016) : 1-4 Current Issue เศรษฐกิจจีนปีระกา 2560 ยังส่อแววชะลอตัว...ท่ามกลางเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจบนหน้าตักที่เริ่มมีจำกัด;"กระแสทรรศน์ ธนาคารกสิกรไทย"
95060 book english Inclusive Growth: Decomposition, Incidence, and Policies-Lessons for Asia 17 p. : charts    
95061 serial thai Greater Popularity Seen in 2016 Yearend Shopping Tax Breaks 22, 2799 (Dec. 2016) : 1-4 Current Issue มาตรการ 'ช็อปช่วยชาติ' ปี'59: คาดคนใช้สิทธิเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน;"กระแสทรรศน์ ธนาคารกสิกรไทย"
95062 book english Decreased Effectiveness of Fiscal and Monetary Policies in Japan's Aging Society 26 p. : charts    
95063 book english External Debt Sustainability and Vulnerabilities: Evidence from a Panel of 24 Asian Countries and Prospective Analysis 20 p. : charts    
95064 serial thai 83.4% of Chinese Tourists Agree with  Zero Dollar  Crackdown 23, 2819 (Jan. 2017) : 1-6 Current Issue ผลโพลล์ชี้นักท่องเที่ยวจีนร้อยละ 83.4 เห็นด้วยกับการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ ช่วยยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว;"กระแสทรรศน์ ธนาคารกสิกรไทย"
95065 book english Six Stories, Six Paths to Development: Online Platforms as Drivers of Inclusive Growth vii, 26 p. : ill., charts    
95066 book english Ceasefires, Govenrnance and Development: The Karen National Union in Times of Change 19 p.    
95067 book thai Substance Problem in Risky Age: Is the Society Needed to Understand? 118 p : charts   ปัญหาสารเสพติดในวัยเสี่ยง: ที่สังคมต้องเข้าใจ
95068 book english Measuring the Effects of Commodity Price Shocks on Asian Economies 23 p. : charts    
95069 research thai A study of Body of Knowledge on Monitoring Drug Problems at Provincial Level 65 p. : maps, charts   การศึกษาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับจังหวัด
95070 book english Financial Deepening and Innovation Efficiency: The Role of Political Institutions 23 p.    
95071 research thai Status of Substance Use 2011, Report of Overall Project: Quality of Life and Living Condition Survey: Population Projection on Substance Use in Thailand 2011 59 p. : ill., charts   สถานภาพการใช้สารเสพติด พ.ศ. 2554: รายงานภาพรวมโครงการ: การสำรวจคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน: ประมาณการจำนวนประชากรใช้สารเสพติดในประเทศไทย
95072 book english Salvaging the Trans-Pacific Partnership: Building Blocks for Regional and Multilateral Trade Opening? 20 p. : charts    
95073 book english Impact of Macroeconomic Factors on in Come Inequality and Income Distribution in Asian Countries 13 p. : charts    
95074 book english Macroprudential Policy Frameworks in Developing Asian Economies 38 p. : charts    
95075 book thai Cultural Heritage Atlas of Tub-Tieng 87 p. : col. ill., maps   แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมทับเที่ยง
95076 book thai Cultural Heritage Atlas of Nakhon Lampang 94 p. : col. ill., maps   แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมนครลำปาง
95077 book thai Cultural Heritage Atlas of Lopburi 55 p. : col. ill., maps   แผนที่ชุมชนเมืองเก่าลพบุรี
95078 book thai Cultural Heritage Atlas of Rattanakosin 70 p. : col. ill., maps   แผนที่ชุมชนกรุงรัตนโกสินทร์
95079 book english Different Faces of Inequality Across Asia: Decomposition of Income Gaps Across Demographic Groups 72 p. : charts    
95080 book thai Handbook for Body of Knowledge on Drug Monitoring System 134 p. : ill., charts   คู่มือองค์ความรู้ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
95081 book english Structural Transformation, Growth, and Inequality: Evidence from Viet Nam 26 p. : charts    
95082 book thai Workplace Romance: Management of Workplace Romance of Business Organizations in Thailand x, 143 p.   Workplace romance: การจัดการความรักความใคร่ในที่ทำงานขององค์การธุรกิจในประเทศไทย;"การจัดการความรักความใคร่ในที่ทำงานขององค์การธุรกิจในประเทศไทย"
95083 book english The Automotive Value Chain in Thailand 46 p. : ill., charts    
95084 serial thai Foreign Tourist Arrivals to Reach 33.50-34.15 million in 2017 More Revenue expected from New Markets 23, 2812 (Jan. 2017) : 1-4 Current Issue ต่างชาติเที่ยวไทยปี 2560: คาดมีจำนวน 33.50-34.15 ล้านคน...ขับเคลื่อนด้วยตลาดใหม่กระจายเม็ดเงินลงสู่ธุรกิจไทยเพิ่มขึ้น;"กระแสทรรศน์ ธนาคารกสิกรไทย"
95085 book english Cyber Security in Singapore: Policy Report 26 p.    
95086 book thai Prescription Drug Abuse: An Introduction and Situation in Thailand 68 p. : ill., charts   การใช้ยารักษาโรคแบบผิดแผน: ความรู้เบื้องต้นและสถานการณ์ปัญหาในประเทศไทย
95087 book thai The 1997 Economic Crisis and the Philosophy of Sufficiency Economy 91 p. : ill., charts   วิกฤตเศรษฐกิจ 2540 กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
95088 book english Corporate Pension Plans and Investment Choices: Bargaining or Conforming? 34 p. : charts    
95089 book english Son Biased Investments and Old Age Support 32 p. : charts    
95090 book english Monetary Policy, the Financial Cycle and Ultra-low Interst Rates 59 p. : charts    
95091 proceeding english Social Well-Being and Sustainable Development Goals in Asia: Conference of International Consortium of Social Well-Being Studies, March 10, 2017, Main Auditorium Room 801 (7th floor) Chaloem Rajakumari 60 Building (Chamchuri 10), Chulalongkorn University 1 volume (various pagings) : charts    
95092 research thai Project on Old Town Zoning: The Chiang Rai Old Town 30 p. : ill., maps   โครงการกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า: เมืองเก่าเชียงราย
95093 research thai Project on Old Town Zoning: The Buri Ram Old Town 28 p. : ill., maps   โครงการกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า: เมืองเก่าบุรีรัมย์
95094 research thai Project on Old Town Zoning: Thakua Pa Old Town 30 p. : ill., maps   โครงการกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า: เมืองเก่าตะกั่วป่า
95095 research thai Project on Old Town Zoning: The Suphan Buri Old Town 30 p. : ill., maps   โครงการกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า: เมืองเก่าสุพรรณบุรี
95096 research thai Project on Old Town Zoning: The Payao Old Town 49 p. : ill., maps   โครงการกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า: เมืองเก่าพะเยา
95097 research thai Project on Old Town Zoning: The Sakon Nakhon Old Town 38 p. : ill., maps   โครงการกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า: เมืองเก่าสกลนคร
95098 research thai Project on Old Town Zoning: The Satun Old Town 44 p. : ill., maps   โครงการกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า: เมืองเก่าสตูล
95099 book english Beautiful Words, Ugly Actions: The Asian Highway in Karen State 39 p. : ill., maps    
95100 book english Formation of Automotive Manufacturing Clusters in Thailand 40 p. : charts    
95101 book english The Internationalisation of Firms and Management Practices: A Survey of Firms in Viet Nam 42 p. : charts    
95102 book thai Knowledge and Understanding of Old Town in Thailand 35 p. : ill.+ 1 CD-ROM   ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเมืองเก่าในประเทศไทย
95103 book thai General Concept and Criteria for the Conservation, Development and Renewal of Old Town 62 p. : ill., charts.+ 1 CD-ROM   แนวคิดและหลักเกณฑ์โดยทั่วไปเกี่ยวกับการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูเมืองเก่า
95104 book thai Regulations, Laws, and Rules on the Conservation and Development of Old Town in Thailand 97 p. : ill.+ 1 CD-ROM   ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าในประเทศไทย
95105 book thai Activities for the Conservation and Development of Old Town for the People and Youth 72 p. : ill.+ 1 CD-ROM   กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสำหรับประชาชนและเยาวชน
95106 book thai Plan/Project Formulation on the Conservation, Development and Administration of Old Town for Related Agencies 75 p. : ill.+ 1 CD-ROM   การจัดทำแผนงาน/โครงการอนุรักษ์ พัฒนาและบริหารจัดการเมืองเก่าสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
95107 book thai Lessons from the Conservation and Development of Old Town, A Case Study 98 p. : ill.+ 1 CD-ROM   บทเรียนการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า: กรณีศึกษา
95108 book english National Report on Building New Constituencies for Women's Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR): Interlinkages between Religion and SRHR v, 39 leaves    
95109 book thai Annual Report 2015 Agricultural Land Reform Office 162 p. : col. ill., maps, charts   รายงานประจำปี2558  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
95110 book english Right to Sexuality: Intersections with Education, Employment, Law and Citizenship 13 p.    
95111 book thai Virtur-Led Business 200 p. : ill.+ 1 CD-ROM   คุณธรรม นำธุรกิจ
95112 book english The Fate of Rural Hell: Asceticism and Desire in Buddhist Thailand 110 p. : ill.    
95113 book thai 40 Years of The Chiangmai Taiyio Association of Thailand 671 p. : ill.   40 ปี สมาคมเตี้ยเอี้ยเชียงใหม่แห่งประเทศไทย
95114 book english Promoting Compliance: The Role of Dispute Settlement and Monitoring Mechanisms in ASEAN Instruments xix, 306 p.    
95115 book thai The Labor Force Survey, Bangkok Quarter 3: July-September 2016 v, 25 leaves   การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร กรุงเทพมหานคร ไตรมาสที่ 3: กรกฎาคม-กันยายน 2559
95116 book english The Fix: How Nations Survive and Thrive in a World in Decline x, 307 p.    
95117 book thai Status and the Use of Amphetmin, Methamphetamine, Marijuana, Mitragyna Speciosa, Volatile Substance, Ecstacy, Ketamine, Cocaine, Opium, Heroin 2007 24 p. : charts   สถานภาพการใช้ยาบ้า ไอซ์ กัญชา กระท่อม สารระเหย ยาอี ยาเค โคเคน ฝิ่น เฮโรอีน 2550
95118 book english How to Make a Nation: A Monocle Guide 338 p. : ill.