New Documents of April  2017
Call No Material Type Language Title Page Journal/Newspaper Added Title
95119 book eng/thai Investigacion De Los Documentos Relacionados Con El Envio De Las Escrituras Canonicas Del Budismo (Tipitaka) Con caracteres Siameses Al Reino De Espana Por Rama V 272 p. : ill.   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
95120 book eng/thai Noticias De La Visita De Rama V Al Reino De Espana 280 p.   คู่มือการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ: เอกสารประเมินยุทธศาสตร์
95121 book eng/thai Documentos Relacionados Con La Preparacion Del Programa De La Visita 234 p. : ill.   บทบาทกองทัพต่อยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2557-2561: เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี
95122 book eng/thai Documentos Relacionados Con Su Estancia 316 p. : ill.   คู่มือการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ของกองทัพไทย: เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี
95123 book eng/thai Documentos Relacionados Con Los Gastos De La Visita 312 p. : ill.   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2554)
95124 book eng/thai Documentos Relacionados Con Las Condecoracioners 226 p. : ill.   ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน
95125 book eng/thai Documentos Relacionados Con Las Anecdots De La Visita 424 p. : ill.   พัฒนาการของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองของศาลปกครองไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2543 ถึง 2558
95126 book eng/thai Una Misión Diplomática En La Indo-China 224 p. : ill.   แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2558
95127 book english What the ASEAN Economic Community will Mean for Businesses: A Look at the Case of Myanmar xviii, 124 p. : ill., maps, charts   เอกสารของหน่วยงานราชการสเปนว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเสด็จประพาส
95128 book english Security Politics in Asia and Europe 207 p.   พร้อมเพย์จุดเริ่มต้นของสังคมไร้เงินสด...แม้กระทบต่อค่าธรรมเนียมแบงค์ แต่สร้างผลบวกทางเศรษฐกิจระยะยาว;"กระแสทรรศน์ ธนาคารกสิกรไทย"
95129 serial thai Condition of Farmers Debts and Guideline for Potential Improvement in the Operation of the Funds Supervisioned by Ministry of Agriculture and Cooperatives 122 (Nov. 2016) : 1-16 TDRI Report  
95130 book english Achieving Sustainable Development Goals in East and North-East Asia xii, 42 p. : charts   โรงพยาบาลเอกชน ยังโตต่อเนื่องจากลูกค้าต่างชาติ...ขณะที่ตลาดคนไทยเผชิญข้อจำกัดด้านกำลังซื้อ;"กระแสทรรศน์ ธนาคารกสิกรไทย"
95131 book english Service Sector Reforms: Asia-Pacific Perspectives xviii, 289 p. : charts   Proyecto Del Desarrollo Academico De Centenario De La Universidad De Chulalongkorn;"การค้นคว้า ติดตามเอกสารว่าด้วย การพระราชทานพระไตรยปิฎกฉบับบาฬีอักษรสยาม ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ แก่ราชอาณาจักรสเปน"
95132 book english Disability at a Glance 2012: Strengthening the Evidence Base in Asia and the Pacific 154 p. : charts   จดหมายข่าวสำนักราชเลขาธิการ
95133 book english Disability at a Glance 2015: Strengthening Employment Prospects for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific 173 p. : charts   สถานการณ์ปัญหายาเสพติด การแพร่ระบาดและผลกระทบในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ท่องเที่ยว: ศึกษากรณีเมืองเชียงใหม่และเมืองลำพูน
95134 serial thai Office of His Majesty's Principal Private Secretary Newsletter 29, 3 (Jun.-Sep. 2015) : 1-80   โครงการสำรวจเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน โครงการชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน: รายงานผลการสำรวจ
95135 proceeding english Report of the Asia-Pacific Intergovernmental Meeting on the Second Review and Appraisal of the Madrid International Plan of Action on Ageing, 10-12 September 2012, Bangkok xii, 32 p. : ill.   ประเทศไทย: ก้าวไปข้างหน้าด้วยการพัฒนาที่สมดุล: เอกสารประกอบการอภิปรายทางวิชาการ เนื่องในโอกาสการประชุมวิชาการ 100 ปี ศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร, วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
95136 book english Energy Ethics: Intergenerational Perspectives in and for the ASEAN Region 112 p.   ภาวะหนี้สินเกษตรกรและแนวทางการปรับปรุงศักยภาพการดำเนินงานของกองทุนในกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์;"รายงานทีดีอาร์ไอ"
95137 proceeding english Family Farming: Meeting the Zero Hunger Challenge: Asia Pacific Regional Consultation on the Role of Family Farming in the 21st Century: Achieving the Zero Hunger Challenge by 2015, Held at Chennai on August 7-10, 2014 273 p.   โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ฉบับที่ 2. รายงานฉบับสมบูรณ์
95138 book english Disasters Without Borders: Regional Resilience for Sustainable Development: Asia-Pacific Disaster Report 2015 xxxv, 192 p. : ill., maps, charts   เอกสารของหน่วยงานราชการสเปนว่าด้วยเกร็ดต่างๆ ของการเสด็จประพาส
95139 book english Asia-Pacific Countries with Special Needs Development Report 2016: Adapting the 2030 Agenda for Sustainable Development at the National Level xv, 100 p. : charts   เอกสารของหน่วยงานราชการสเปนว่าด้วยการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
95140 book english Inclusive and Sustainable Industrial Development in Asia and the Pacific Region 26 p. : ill., maps, charts    
95141 book english Biodiversity and the 2030 Agenda for Sustainable Development, Technical Note 25 p.    
95142 book english Building Resilience to Natural Disasters and Major Economic Crises xxxiii, 213 p. : ill., charts   สเปญยลสยาม
95143 serial thai Vietnam May Overtake Malaysia in 2017 To Become Thailand's Top Export Destination in ASEAN 23, 2829 (Mar. 2017) : 1-5 Current Issue ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย ในโอกาส 9 ปี สช.: รายงานการประชุมวิชาการ วันที่ 10-12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี ปากเกร็ด นนทบุรี
95144 book english The Costs of Violence: Understanding the Costs of Violence Against Women and Girls and its Response: Selected Findings and Lessons Learned from Asia and the Pacific 48 p. : charts    
95145 book thai Blue Helicopter 184 p. : ill.    
95146 serial thai Private Hospitals Grow Steadily on International Clients 23, 2827 (Feb. 2017) : 1-4 Current Issue  
95147 research thai Situation of Drug Problems, Outbreak and Effect among Juvenile Group in Tourist Areas: A Case Study of Chiang Mai and Lamphun 78 p. : ill., charts   โครงการศึกษารูปแบบและผลกระทบจากการใช้พืชกระท่อม และ/หรือสารเสพติดที่มีส่วนผสมของพืชกระท่อมในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
95148 serial thai PromptPay to Help Create Cashless Society and Long-Term Economic Benefits Despite Cutting Banks' Fee Income 23, 2820 (Jan. 2017) : 1-4 Current Issue  
95149 research thai Pattern of Substance Abuse and Drug Treatment of Prisoners 125 p. : ill., charts    
95150 book english A Planetary and Global Ethics for Climate Change and Sustainable Energy 241 p. : ill.   ศิลปวัฒนธรรม
95151 book thai The Developer King of the World 184 p. : ill.    
95152 book english The Fourth Industrial Revolution viii, 184 p. : charts   ข่าวการเสด็จประพาสราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
95153 book thai Product Safety and Product Liability Laws in ASEAN 312 p. : charts    
95154 book english The Pivot: The Future of American Statecraft in Asia xxiii, 399 p. : charts   เอกสารของหน่วยงานราชการสเปนว่าด้วยการรับเสด็จฯ
95155 book thai 100 Years of Chulalongkorn University, A Century of of CU Glory 50 p. : ill.    
95156 serial thai Art & Culture Magazine 38, 5 (Mar. 2017) : 1-169    
95157 book english Review of Developments in Transport in Asia and the Pacific 156 p. : ill., maps, charts   ปี 2560 เวียดนามจะแซงหน้ามาเลเซียและกลายเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยในอาเซียน;"กระแสทรรศน์ ธนาคารกสิกรไทย"
95158 book english World Drug Report 2009 xiv, 306 p. : ill., charts, maps   เอกสารของหน่วยงานราชการสเปนว่าด้วยการเตรียมหมายกำหนดการเสด็จประพาส
95159 proceeding english Report of the Workshop on Regional Cooperation for Implementation of Port State Measures to Improve Fisheries Management and Reduce IUU Fishing in Southeast Asia 7-10 November 2016, Bangkok, Thailand iv, 117 p. : ill.   โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ฉบับที่ 1. รายงานฉบับสมบูรณ์
95160 book english Annual Progress Report 2015 32 p. : ill., charts    
95161 book english Achieving the Sustainable Development Goals in Chittagong Hill Tracts-Challenges and Opportunities ix, 46 p. : ill., maps, charts   รูปแบบการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดและการได้รับการบำบัดรักษายาเสพติดของผู้ต้องขัง
95162 book eng/thai The Informal Employment Survey 2016 xxii, 112 p. : charts   ประมวลสรุปตำรา หนังสือ และบทความวิชาการชุดสุขภาพดี วิถีพุทธ
95163 book english Hponkanrazi Wildlife Sanctuary, Myanmar Two Perspectives from the Ground v, 18 p. : ill., maps   เฮลิคอปเตอร์สีฟ้า
95164 book thai The Power of Public Relations 324 p. : charts    
95165 book english SUMERNET 10th Anniversary and Annual Meeting, 26-28 January 2016, Bangkok, Thailand 33 p. : ill.    
95166 pamplets thai The Age of Trump: The Emergence of the Right-wing Populism 41 p.   การปฏิวัติประชาธิปไตยในอเมริกาและฝรั่งเศส คนไทยควรเรียนรู้อะไร      
95167 serial english Fit for A King (Mar. 14, 2017) : 1-3 Bangkok Post  
95168 book english Harnessing Science, Technology and Innovation for Inclusive Sustainable Development in Asia and the Pacific xviii, 115 p. : charts    
95169 serial english The Importance of Being Thai: Giving Citizenship to Thousands Awaiting Recognition (Mar. 14, 2017) : 1-4 The Nation Rise and Fall of Regional Powers
95170 book english The Asia-Pacific Trade Agreement: Promoting South-South Regional Integration and Sustainable Development xxv, 539 p. : charts    
95171 serial thai Exports to CLMV May Hit 3.8% Growth on Improved Commodity Prices 23, 2824 (Feb. 2017) : 1-4 Current Issue  
95172 book english Blue Book 2016: EU-ASEAN Development Cooperation in 2015 39 p. : ill.    
95173 book thai Food Regimes and Agrarian Questions ix, 322 p.    
95174 book english ASEAN Community in Figures ACIF 2016 62 p.   Asia-Pacific Disaster Report 2015
95175 research thai Effect of Group Counseling for the Empowerment of Mental Health on Resilience in Cancer Patients 95 p.    
95176 book english Regional Gender Strategy and Action Plan 2017-2019 for Asia and the Pacific 19 p.   กฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์และกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าในอาเซียน
95177 serial thai P2P Lending: New Financial Product Likely in 2017 23, 2831 (Mar. 2017) : 1-6 Current Issue  
95178 book english South-South in Action: Sustainability in Thailand Experience for Developing Countries 57 p. : ill., charts   กษัตริย์นักพัฒนาแห่งโลก
95179 research thai Development of Strategic Communication Guidelines for Royal Thai Armed Forces, Research Paper 122 p. : ill., charts    
95180 serial thai Banking Business, 2017: Growing on Loans and Cost Controls 23, 2822 (Mar. 2017) : 1-5 Current Issue  
95181 book english International Reports: Demographic Change: A Fateful Challenge 95 p. : ill., charts    
95182 book english Empowering Women Economically: Illustrative Case Studies from Asia 67 p. : charts   จุฬาฯ 100 ปี ศตวรรษแห่งความภูมิใจ
95183 book thai Context and Trend of Joint Security Enhancement in South China Sea, A Case Study 48 p.    
95184 book english Young People and the Law in Asia and the Pacific: A Review of Laws and Policies Affecting Young People's Access to Sexual and Reproductive Health and HIV Services x, 120 p.   สรุปการประชุมสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558
95185 book thai Development of Dispute Mediation in Administrative Lawsuits of Thai Administrative Court During 2000-2015 184 p. : ill.   กฎหมายโทรคมนาคม: การกำกับดูแลกิจการและจัดสรรคลื่นความถี่พร้อมด้วยพัฒนาการสำคัญในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
95186 book english Moving Forward Post-Tsunami: Voices of the Vulnerable xvi, 119 p. : ill.    
95187 book eng/thai The Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 (2017) 90 p.   โครงการวิจัยเรื่อง ศึกษาปัญหาข้อขัดข้องการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แก้ไขใหม่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพยานหลักฐาน. รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์;"ศึกษาปัญหาข้อขัดข้องการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แก้ไขใหม่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพยานหลักฐาน. รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่อง"
95188 serial thai Domestic Travel, 2017: Growing with THB930-938 Billion Injected into Economy 23, 2828 (Mar. 2017) : 1-5 Current Issue  
95189 book english International Reports Volume 32 Issue 3: Rise and Fall of Regional Powers 97 p. : ill.    
95190 research thai Royal Thai Armed Forces and Efficiency Improvement of Holistic Border Security Management with Neighbouring Countries: A Case Study of Tak Special Economic Development Zone 154 p. : ill., charts    
95191 book english The Constitutional Court Rulings 2013 116 p.    
95192 book thai Summary of Academic Dialogues on Strategic Problems, Strategic Studies Center, National Defence Studies Institute for Fiscal Year 2015 66 p. : ill.   วรรณกรรมพื้นบ้านไทย: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ที่ขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2553-2556
95193 book english 2015 Annual Report 25 p. : ill.   แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการอุทกภัยของกองทัพไทย: เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี
95194 serial thai Journal of Communication Arts 34, 3 (Sep.-Dec. 2016) : 1-111    
95195 book eng/thai Basic Law for the Federal Republic of Germany ix, 268 p.   จดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้
95196 proceeding english Cities of Opportunity: Partnerships for an Inclusive and Sustainable Future: Report of the Fifth Asia-Pacific Urban Forum: UN Conference Centre, Bangkok, Thailand, 20-25 June 2011 202 p. : charts   กฎหมายคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
95197 serial thai Journal of Public Relations and Advertising 9, 2 (Jul.-Dec. 2016) : 1-148    
95198 book eng/thai Borobudur: The Road to Recovery: Community Based Rehabilitation Work and Sustainable Tourism Development 248 p. : ill.+ Pamphlet 1 poster o.d.t.: Landscape of Cultural Heritage : Borobudur and its Surrounding Area    
95199 research thai Guidelines for the Development of Flood Management of the Royal Thai Armed Forces, A Case Study 46 p. : ill., charts    
95200 book english ASEAN Community in Figures ACIF 2015 62 p.    
95201 book thai Strategic Assessment Paper on Handbook for Generating National Strategy 52 p.   เรื่องเล่า คดีปกครอง : เปิดปมคิด พิชิตปมปัญหา
95202 research thai Handbook for Strategic Communication of the Royal Thai Armed Forces, A Case Study 60 p.    
95203 research thai Roles of the Royal Thai Armed Forces toward National Preparedness Strategy 2014-2018, A Case Study 58 p. : ill., charts    
95204 book english Water and Jobs: Executive Summary 11 p. : ill.   วารสารนิเทศศาสตร์
95205 book english Water and Jobs: Facts and Figures 11 p. : ill., maps, charts   วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
95206 book english Water and Jobs x, 148 p. : ill., maps, charts    
95207 book thai Guidelines for Government Service from the Verdict of Supreme Administrative Court 2015 64 p.   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเพิ่มความสมดุลในการพัฒนา
95208 book english Accessibility for All: Good Practices of Accessibility in Asia and the Pacific to Promote Disability-Inclusive Development 55 p. : ill.    
95209 book thai The Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 (2007), As Amended B.E. 2554 (2011) 191 p.   หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 7
95210 book english Sufficiency Economy Philosophy: Thailand's Path Towards Sustainable Development Goals 106 p. : ill.   พลังแห่งการประชาสัมพันธ์
95211 book thai Constitutional Court and the Protection of Civil Rights and Freedom According to the People Constitution, vii, 496 p.   รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
95212 book english A Practical Approach Toward Sustainable Development: Thailand's Sufficiency Economy Philosophy 55 p. : ill.   ยุคของทรัมป์: กำเนิดประชานิยมปีกขวา
95213 serial thai ASEAN Watch 1, 3 (Jun.-Sep. 2012) : 1-40    
95214 serial thai ASEAN Watch 1, 2 (May. 2012) : 1-29   National Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development
95215 serial thai ASEAN Watch 4, 2 (Feb.-May. 2015) : 1-36   1 ทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดิน: สรุปบทเรียนหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น 10 แห่ง
95216 book english Sufficiency Economy: Implications and Applications 0.833333333    
95217 book english The Philosophy of Sufficiency Economy: The Greatest Gift from the King 160 p. : col. ill.    
95218 book english Royal Development Study Centres 158 p. : col. ill.    
95219 proceeding english Proceedings of the 8th ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences, 23-25 December 2017, at Sokha Angkor Resort, Siem Rap, Cambodia 66 p. : ill., charts   จับตาอาเซียน
95220 serial thai ASEAN Watch 2, 3 (Jun.-Sep. 2013) : 1-32   การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในระดับชุมชน: การประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ 8, 2-4 กันยายน 2556 ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส เชียงใหม่
95221 book english Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in a Changing Asia-Pacific xvii, 82 p. : charts   การพัฒนาแนวทางการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ของกองทัพไทย
95222 serial thai ASEAN Watch 3, 1 (Oct. 2016-Jan. 2014) : 1-32   เผชิญหน้าภัยคุกคามยาเสพติด หลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: รายงานสรุปผลการประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ 9, 5-7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมพีชลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกระบี
95223 book english Case Studies on Water and Green Growth in Asia and the Pacific 48 p. : ill., maps, charts   บริบทและทิศทางการเสริมสร้างความมั่นคงร่วมทะเลจีนใต้: เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี
95224 proceeding thai Reforming Health System and Life, Reforming Democratic Consciousness, on the Occasion of 9th Year of National Health Commission Office of Thailand, 10-12 June 2015, at IMPACT Forum, Muang Thong Thani, Pakkred, Nonthaburi 223 p. : ill., charts.+ 1 CD-ROM   จับตาอาเซียน
95225 book english Information Management in Agrifood Chains: Towards an Integrated Paperless Framework for Agrifood Trade Facilitation viii, 69 p. : ill., charts   กฎหมายพื้นฐานสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
95226 research thai Study Project on the Pattern and Effect from Kratom Plant Use and/or Substance Composite with Kratom Plant in the Area of Upper Southern Region 64 p. : charts    
95227 book english Free Prior and Informed Consent: An Indigenous Peoples' Right and a Good Practice for Local Communities: Manual for Project Practitioners 51 p. : ill.   กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน: กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
95228 proceeding thai Facing Drug Threats Post 2015 After Entering the ASEAN Community : Summary Report of the 9th National Substance Conference on, 5-7 August 2015, at Peace Laguna Resort & Spa Hotal, Krabi 117 p. : ill.   จับตาอาเซียน
95229 book english Towards Income Security in Asia and the Pacific: A Focus on Income Support Schemes 126 p. : charts   การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2559
95230 proceeding thai Community-Based Substance Use Intervention: The 8th National Substance Conference on, 2-4 September 2013, at the Empress International Convention Center, Chiang Mai 158 p. : ill.   จับตาอาเซียน
95231 book english Development and Testing of Indicators for Sustainable Development in Asia and the Pacific ix, 106 p. : charts   ตลาดไทยเที่ยวไทยปี 2560 ยังโตต่อเนื่อง...คาดช่วยสร้างรายได้กระจายสู่เศรษฐกิจประมาณ 9.30-9.38 แสนล้านบาท;"กระแสทรรศน์ ธนาคารกสิกรไทย"
95232 research thai Research Project on  A Study of Problems and Objections of the Law Enforcement on the Procedure of Revised Criminal Case Concerning Evidence , Final Report 259 p.    
95233 proceeding english Conference Report: National Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development 29 February-1 March 2016, Kuala Lumpur, Malaysia 0.5   จับตาอาเซียน
95234 book thai Chronicle of King Vajiravudh's Royal Visit to Southern Provinces (25), 184 p. : ill.   รายงานประจำปีไทยเซิร์ต 2558
95235 book english Financing for Mangrove Protection with Emphasis on Pakistan, Thailand and Viet Nam v, 48 p.   ธุรกิจแบงก์ปี 2560: ประคองตัวจากการเติบโตของสินเชื่อและการบริหารต้นทุน;"กระแสทรรศน์ ธนาคารกสิกรไทย"
95236 book thai A Collection and Summary of Textbooks and Articles in the Series of Good Health, Buddhist Way 172 p. : ill.   เศรษฐศาสตร์ [ฉบับทางเลือก]
95237 book english Regional Overview of Food Insecurity: Investing in a Zero Hunger Generation ix, 50 p. : ill., charts    
95238 research thai Survey project on the Performance Evaluation of the Project  Warm Community to Get Their Children Back , Survey Report v, 217 leaves : charts   Rise and Fall of Regional Powers
95239 book thai 2015 Thaicert Annual Report 69 p. : ill.    
95240 book english Assessment of Transversal Competencies: Policy and Practice in the Asia-Pacific Region vi, 50 p. : charts    
95241 book thai Articles on Administrative Cases, Vol.4 (3), 153 p.    
95242 serial english The Developing Economies 54, 1 (Mar. 2016) : 1-134    
95243 book thai Principles of Law from the Short Articles of Interesting Administrative Lawsuits, Vol.7 (3), 234 p.    
95244 book english A Meeting of Masks: Status, Power and Hierarchy in Bangkok xii, 194 p. : ill., maps    
95245 book thai A Decade of the Mother of Land Fund: Summary of the Lessons from 10 Outstanding Villages/Communities under the Mother of Land Fund 172 p. : ill.   ปฏิวัติ 2475
95246 book english Landscape, Memory, and Post-Violence in Cambodia ix, 221 p. : ill.   P2P Lending โฉมใหม่ของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อาจจะเห็นในปี 2560;"กระแสทรรศน์ ธนาคารกสิกรไทย"
95247 book thai Thailand: Moving Forward with Balanced Development, A Publication for the Seminar on the Occasion of the 100th Anniversary of the Birth of Professor Boonchana Atthakorn, 15 July 2010, at National Institute of Development Administration (NIDA) 72 p. : ill., charts   สายใยในราชวงศ์จักรี
95248 book english Policy Discourses in Malaysian Education: A Nation in the Making ix, 156 p.    
95249 book thai King Bhumibol Adulyadej and Increae in Balanced Development 80 p. : ill.    
95250 book english Charismatic Monks of Lanna Buddhism xi, 266 p. : ill.   คาดส่งออกไทยไป CLMV ปี'60 ขยายตัว 3.8% แตะ 23,000 ล้านดอลลาร์ฯ...จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ฟื้นตัว;"กระแสทรรศน์ ธนาคารกสิกรไทย"
95251 book thai A Collection of Articles of Office of the Constitutional Court vi, 450 p.    
95252 book english Sex Trafficking in Southeast Asia: A History of Desire, Duty, and Debt xii, 139 p. : ill.   ระบอบอาหารและคำถามว่าด้วยสังคมเกษตรกรรม
95253 book thai Thai Folk Literature: Thailand's Intellectual Cultural Heritage Registered in 2010-2013 128 p. : ill.    
95254 book english The Men Who Lost Singapore, 1938-1942 xiii, 265 p. : ill., maps    
95255 book thai Telecommunication Law 211 p. : ill., charts    
95256 book english Migration, Micro-Business and Tourism in Thailand: Highlanders in the City viii, 155 p. : ill., charts    
95257 book thai Economics: The User's Guide 439 p.    
95258 book english Constitutionalism and Legal Change in Myanmar xix, 266 p.   ผลของการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตต่อความสามารถในการยืนหยัดเผชิญวิกฤติในผู้ป่วยมะเร็ง
95259 book thai Relationship in Chakri Dynasty 168 p. : ill.    
95260 book english Heritage and Identity in Contemporary Thailand: Memory, Place and Power xiii, 319 p. : ill.    
95261 book thai History of the Date of the Thai Monarchies' Death (16), 648 p. : ill.   คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด
95262 book english Piracy in Southeast Asia: Trends, Hot Spots and Responses xiv, 179 p.    
95263 book thai Legal Protection of Intellectual Cultural Heritage 314 p. : ill.   วันสวรรคตพระมหากษัตริย์ไทย
95264 book english Moral politics in the Philippines: Inequality, Democracy and the Urban Poor xiii, 341 p. : ill.    
95265 book thai Siamese Revolution of 1932 251 p. : ill.   เส้นทางช้างสุรินทร์
95266 book english Populist Threats and Democracy's fate in Southeast Asia: Thailand, the Philippines, and Indonesia 64 p.    
95267 book thai The History of American & French Revolution: What Should Thai People Learn? 221 p. : ill.   บุคคลในความทรงจำ
95268 book english War and Peace in the Borderlands of Myanmar: The Kachin Casefire, 1994-2011 xxii, 517 p. : ill., maps    
95269 book thai People in the Memory 269 p. : ill.    
95270 book english The Buddha in Lanna: Art, Lineage, Power, and Place in Northern Thailand xiii, 241 p. : ill.    
95271 book thai Routes of Surin Elephants 114 p. : ill.    
95272 book english Neutrality in Southeast Asia: Concepts and Contexts 234 p.   Sustainability in Thailand Experience for Developing Countries
95273 book thai Ethical Guideline of the Provincial Governors (14), 67 p. : ill.    
95274 book english Visual Cultures of the Ethnic Chinese in Indonesia x, 205 p. : ill.    
95275 research thai Research for Development of Health Benefit Package Under Universal Health Care Coverage Scheme: Issue 1: Final Report xii, 284 p. : ill., charts    
95276 research thai Research for Development of Health Benefit Package Under Universal Health Care Coverage Scheme: Issue 2: Final Report x, 213 p. : charts    
95277 book english The canon in Southeast Asian Literatures: Literatures of Burma, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, the Philippines, Thailand and Vietnam x, 273 p. : ill.    
95278 book english The End of the Asian Century: War, Stagnation, and the Risks to the World's Most Dynamic Region xviii, 279 p. : il., maps