New Documents of June 2017
Call No Material Type Language Title Page Journal/Newspaper Added Title
95439 book english Millennium Development Goals and Indigenous Peoples vi, 53 p.    
95440 book eng/thai China in Three Dimensions 276 p.   จีน 3 มิติ
95441 book english NACC News 27 p. : ill.    
95442 book thai Inside... Human Trafficking in Sexual Business: Aid to Trafficked Persons in Thailand 153 p. : ill.   เจาะลึก...การค้ามนุษย์ในธุรกิจทางเพศ: ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในประเทศไทย
95443 book english National Profile on Occupational Safety and Health of Thailand, 2015 39 p.    
95444 serial thai Journal of Arts, Silpakorn University 38, 2 (2016) : 1-287   วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
95445 book english Socio-Economic Impacts of WTO Accession on Rural Women: Qualitative Research in Hai Duong and Dong Thap, Viet Nam 60 p. : ill., charts    
95446 book thai  North-to-South  International Retirement Migration (IRM): A Case Study of Japanese IRM in Southeast Asia 62 p.   การย้ายถิ่นที่อยู่ไปยังต่างประเทศของคนวัยเกษียณ (IRM) จาก  ซีกโลกเหนือสู่ซีกโลกใต้ : กรณีศึกษาเรื่องการย้ายถิ่นที่อยู่ไปยังต่างประเทศของคนวัยเกษียณชาวญี่ปุ่นในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
95447 book english The Rights of Indigenous Peoples in Asia: Human Rights-Based Overview of National Legal and Policy Frameworks Against the Backdrop of Country Strategies for Development and Poverty Reduction vii, 87 p. : ill.    
95448 serial thai The Historical Society under the Royal Patronage of H.R.H. Princess Mahachakri Sirindhon 39 (2017) : 1-339 Journal of the Historical Society  สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
95449 book english The Rise of the Octobrists in Contemporary Thailand: Power and Conflict Among Former Left-Wing Student Activists in Thai Politics xx, 364 p.    
95450 book thai Little Movie and Little Children 331 p. : ill.   หนังเล็กๆ กับเด็กน้อยๆ
95451 book english Why the Sea is Full of Salt: And Other Vietnamese Folktales vi, 113 p.    
95452 book thai ASEAN Stock Investment Srategies 208 p. : ill., charts   กลยุทธ์การลงทุนหุ้นอาเซียน: แปลงวิกฤต Brexit ให้เป็นโอกาสทองของอาเซียน
95453 book eng/thai Migrant and Child Labor in Thailand's Shrimp and Other Seafood Supply Chains: Labor Conditions and the Decision to Study or Work, Executive Summary 33 p.   แรงงานข้ามชาติและเด็กทำงานในช่วงโซ่อุปทาน (supply chain) สินค้าแปรรูปกุ้งและอาหารทะเลในประเทศไทย: สภาพการทำงานและการตัดสินใจเลือกทำงานหรือเลือกการศึกษา: บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
95454 book thai In Revealing Modern Thai Architectural Identity (13), 173 p. : ill.   เปิดมิติเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่
95455 book english Progress of the Implementation of Recommendations Adopted at the 3rd-8th ASEAN Forum on Migrant Labour: Background Paper to the 9th AFML viii, 76 p. : charts    
95456 book thai On Theories of Political Science and Public Administration xii, 236 p.   ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย
95457 book english Maternity Protection in SMEs: An International Review xiii, 105 p.    
95458 book thai นโยบายสาธารณะของประชาชน 616 p.    
95459 serial thai Asian Trends 2016/1 1 (2016) : 1-265   กระแสเอเชีย 2016/1
95460 book thai Buddhism and Belief in Thai Society 255 p. : ill.   พุทธศาสนาและความเชื่อในสังคมไทย
95461 serial english China Building New World Order? The Nation   (May.13, 2017) : 1-4
95462 pamplet thai International Transport and New Security in Southeast Asia 41 p. : maps   การขนส่งระหว่างประเทศกับความมั่นคงใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
95463 book english Long-Term Care Protection for Older Persons: A Review of Coverage Deficits in 46 Countries xvi, 99 p. : ill., charts    
95464 book thai Crime Prevention in the Next Decade and the Development of Police System 180 p. : ill.   การป้องกันอาชญากรรมในทศวรรษหน้ากับการพัฒนาระบบงานตำรวจ
95465 book eng/thai ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025 64 p.   แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ปี พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025)
95466 book thai Naga Patterned Dragon: China and Southeast Asia before the Modern Period 332 p. : ill.   มังกรเลื่อมลายนาค: จีนกับโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่
95467 serial english Greener Pastures (Apr. 11, 2017) : 1-3 Bangkok Post  
95468 book thai Tai Folklore in Rice Culture 331 p. : ill.   คติชนคนไทในวัฒนธรรมข้าว
95469 book thai Laws Concerning the Procedure of Human Trafficking Cases and Related Rules of the Supreme Court President 131 p.   กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์และข้อบังคับของประธานศาลฏีกาที่เกี่ยวข้อง
95470 research thai Trends and Outlook of Thai Education and Learning in 2030, Research Report 250 p. : ill., charts   แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทยในปี พ.ศ. 2573. รายงานการวิจัย
95471 book english Education in Thailand (13), 194 p. : ill.    
95472 book thai Data on Political Events under the Previous 291 p. : ill.   ข้อมูลเหตุการณ์การเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญไทยในอดีตทุกฉบับและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
95473 serial english Thai Dharma Goes Global The Nation   (May.11, 2017) : 1-6
95474 book thai National Education Plan (2017-2036) 200 p. : ill., charts   แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
95475 book english Skills Needs in Emerging Green Jobs in the Building and Tourism Industries in Thailand ix, 217 p.    
95476 book thai Educational Statistics of Thailand, Academic Year 2014-2015 112 p.   สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2557-2558
95477 book english Social Protection Floor for a Fair and Inclusive Globalization xxi, 117 p. : chats    
95478 research thai Thailand: Monitoring the Situation of Children and Women Multiple Indicator Cluster Survey 2015-2016, Final Report xxxiii, 340 p. : ill., charts   ประเทศไทย: การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559. รายงานฉบับสมบูรณ์
95479 book thai The Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 (2017), with Topic in Each Chapter, Completed Edition 250 p.   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
95480 research thai Thai Political Reform: Thinking Base and Proposal on the Design of People's Constitution 1997 (15), 736 p.   การปฏิรูปการเมืองไทย: ฐานคิดและข้อเสนอว่าด้วยการออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ปี 2540
95481 book thai Politics and Narratives on King Taksin after 1932 (11), 243 p. : ill.   การเมือง เรื่องเล่า พระเจ้าตาก หลัง 2475
95482 book english Southeast Asia in Global Energy Markets: Trends, Challenges, and Policies iii, 15 p. : ill., charts    
95483 book thai Transformation of Korean Economy and Family Structure 194 p. : chart   การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจเกาหลีและการเปลี่ยนโครงสร้างครอบครัวเกาหลี
95484 book english Risk Financing for Rural Climate Resilience in the Greater Mekong Subregion 45 p. : ill., charts    
95485 book thai The Silk Road: A New History 376 p. : ill., maps   พลิกประวัติศาสตร์ เส้นทางสายไหม
95486 book english Intensive and Extensive Margins of Labour Supply in Thailand: Decomposing the Pattern of Work Behaviours 1 v. (unnumbered) : charts                              
95487 book thai Thinking Outside the Fence: Historical and Cultural Viewpoints through Travel away from Siam 393 p. : ill.    
95488 book english Good Governance of the Security Sector in Southeast Asia: What Role for Parliament? 65 p. : maps    
95489 book thai The Baworadej Rebellion: Primary Antagonist of the 1932 Revolution in Siam (9), 325 p. : ill.   กบฏบวรเดช: เบื้องแรกปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม 2475
95490 serial english ASEANFocus 2 (Mar.-Apr. 2017) : 1-29    
95491 book thai International Political Economy (IPE) of ASEAN Economic Community (AEC) 391 p. : ill.   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: มุมมองทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
95492 book english The Imminent Obesity Crisis in Asia and The Pacific: First Cost Estimatess 29 p. : charts    
95493 book thai Hidden in the Mist of Time: The Unwritten Phasea in S. Sivaraksa's Life 262 p. : ill.   ซ่อนไว้ในหลืบของกาลเวลา: มิติชีวิตที่ไม่ได้เขียนไว้ของ ส. ศิวรักษ์
95494 book english Viet Nam's Automotive Supplier Industry: Development Prospects under Conditions of Free Trade and Global Production Networks 58 p. : charts    
95495 serial thai Thai Coconut Industry Riding the 'Superfood' Wave in World Markets 23, 2845 (May. 2017) : 1-6 Current Issue เกาะกระแส Superfood: โอกาสของมะพร้าวไทยในตลาดโลก / กระแสทรรศน์ ธนาคารกสิกรไทย
95496 book eng/thai ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence Against Children (ASEAN RPA on EVAC) 52 p.   แผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
95497 serial thai Chinese Tourist Arrivals to Rebound in 2H17, Bringing Full-Year Growth to 5-7.5% 23, 2844 (May. 2017) : 1-5 Current Issue คาดตลาดนักท่องเที่ยวจีนกลับมาฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังปี 2560...หนุนทั้งปีโต 5.0-7.5% /กระแสทรรศน์ ธนาคารกสิกรไทย
95498 book english Banking on the Future of Asia and the Pacific: 50 years of the Asian Development Bank xxiii, 522 p. : ill., charts    
95499 serial thai Journal of East Asian Studies Center 14, 1 (Nov. 2017) : 1-266   วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก
95500 serial thai Labour Situation and Warning 2016 5, 5 (Jan.-Dec. 2017) : 1-79   สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2559
95501 book eng/thai The Labor Force Survey, Whole Kingdom Quarter 4: October-December 2016 xix, 275 p. : charts   การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 4: ตุลาคม - ธันวาคม 2559
95502 book english The Investment Chapter and ISDS in the TPP: Lessons from Southeast Asia 33 p. : charts    
95503 research thai Review on Manpower Demand for Production Plan and Human Research Development at National Level, Final Report 251 p. : charts   โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ. รายงานฉบับสมบูรณ์
95504 book english Labour Provisions in Trade Agreements with Developing Economies:The Case of TPPA and ASEAN Member Countries 29 p. : charts    
95505 research thai An Analysis of Causal Factors for the Development of Manpower Competency Supporting the 21st Century World (In Brief) 109 p. : charts   การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัมนาสมรรถนะกำลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 (ฉบับสรุป)
95506 book english Global Governance Diplomacy: The Critical Role of Diplomacy in Addressing Global Problems xi, 267 p.    
95507 book thai Chaophraya Phrasadej Surentralthibodi (M.R. Pia Malakul) 22 p.   เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์ เปีย มาลากุล)
95508 book thai In Remembrance of Chaophraya Phrasadej Surentrathibodi (M.R. Pia Malakul), On the Auspicious Occasion of 150 Years Anniversary of His Birth 402 p. : ill.   รำลึกถึงเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล)
95509 book english The Rise of China and the Chinese Overseas: A Study of Beijing's Changing Policy in Southeast Asia and Beyond xi, 278 p.    
95510 research thai Research Report for the Development of Management System for Learning and Teaching Chinese Language in Thailand, an Overview xi, 52 p.   รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย: สังเคราะห์ภาพรวม
95511 research thai Research Report for the Development of Management System for Learning and Teaching Chinese Language in Thailand, Primary Education Level xviii, 195 p.   รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย: ระดับประถมศึกษา
95512 research thai Research Report for the Development of Management System for Learning and Teaching Chinese Language in Thailand, Secondary Education Level xiv, 171 p.   รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย: ระดับมัธยมศึกษา
95513 research thai Research Report for the Development of Management System for Learning and Teaching Chinese Language in Thailand, Higher Education Level xii, 93 p.   รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย: ระดับอุดมศึกษา
95514 research thai Research Report for the Development of Management System for Learning and Teaching Chinese Language in Thailand, Non-Formal Education xiv, 84 p.   รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย: ระดับอุดมศึกษา
95515 research thai Research Report for the Development of Management System for Learning and Teaching Chinese Language in Thailand, Vocational Education Level xvi, 152 p.   รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย: ระดับอาชีวศึกษา
95516 research thai Best Practice in the Management of Learning and Teaching Chinese Language at Higher Education Level for Foreigners at Universities in Peking, the People's Republic of China viii, 75 p.   รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการสอนภาษาจีนให้แก่ชาวต่างชาติ
95517 book english China's Global Engagement: Cooperation, Competition and Influence in the Twenty-First Century viii, 439 p.    
95518 book english Grave New World: The End of Globalization, the Return of History x, 290 p.    
95519 book thai New Aid Giving Countries: Thailand 30 p.   ประเทศผู้ให้รายใหม่: ประเทศไทย
95520 book thai New Aid Giving Countries: Federative Republic of Brazil 40 p. : charts   ประเทศผู้ให้รายใหม่: สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
95521 book thai New Aid Giving Countries: People's Republic of China 44 p. : charts   ประเทศผู้ให้รายใหม่: สาธารณรัฐประชาชนจีน
95522 book thai New Aid Giving Countries: Czech Republic 38 p. : charts   ประเทศผู้ให้รายใหม่: สาธารณรัฐเช็ก
95523 book thai New Aid Giving Countries: Malaysia 28 p. : charts   ประเทศผู้ให้รายใหม่: ประเทศมาเลเซีย
95524 book english Coal: A Public Health Crisis in Myanmar 12 p. : ill., maps, charts    
95525 research thai Pattern of Area-Based Educational Management: Lessons, Options, and Success Factors 147 p. : ill., charts   รูปแบบการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่: บทเรียน ทางเลือก และเงื่อนไขความสำเร็จ
95526 book english In the Light of History: Essays in Honor of Yoshiteru Iwamoto, Eiichi Hizen, and Akira Nozaki xvi, 295 p. : ill., maps    
95527 book thai Thailand and Readiness to ASEAN Community: Progress and Direction in the Future 80 p. : ill., charts   ไทยและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: ความคืบหน้าและทิศทางในอนาคต
95528 book thai Final Curve of Thailand's Preparedness to ASEAN Community 94 p. : ill.   โค้งสุดท้ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย
95529 serial english The Developing Economies 53, 4 (Dec. 2016) : 1-308    
95530 research thai The Invented Tradition of Northeastern Communities in Mekong Basin 341 p. : ill.   ประเพณีประดิษฐ์ในชุมชนอีสานลุ่มน้ำโขง
95531 book english Localizing Global Agendas in Multilevel Governance Systems: The Benefits of Functional Assignment as Core Element of Decentralization Reforms 10 p. : charts    
95532 research thai Project for the Creation of Database System and Preparation for Evaluating the Plan for Older Persons in the Next Phase: Database of Older Persons, Tambon Lai nan, Amphoe Wiang Sa, Changwat Nan iii, 103 p.   โครงการสร้างระบบฐานข้อมูลและเตรียมการเพื่อประเมินแผนผู้สูงอายุในระยะต่อไป: ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
95533 research thai Model Community Development Project for Effective Planning and Operation on Older Persons, Aging Society Cluster, Information on Aging Population, Tambon Na Lueang, Amphoe Wiang Sa, Changwat Nan: Quantitative and Qualitative Data, Study Report vii, 119 p. : charts   โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการวางแผนและดำเนินงานด้านผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ คลัสเตอร์สังคมผู้สูงวัย (Aging Society): ข้อมูลประชากรสูงอายุ ตำบลนาเหลือ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน: ข้อมูลเชิงประมาณและเชิงคุณภาพ
95534 research thai Monitoring and Evaluation Mechanism for the Performance Monitoring and Evaluation of the Second National Plan for Older Persons (2002-2021) 13 p.   ระบบกลไกติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)
95535 research thai Manuals for Developing Indicators for the Performance Monitoring and Evaluation of the Second National Plan for Older Persons (2002-2021) 47 p.   คู่มือการสร้างดัชนีเพื่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)
95536 serial english The Developing Economies 54, 3 (Sep. 2016) : 1-266    
95537 research thai Project for the Strategic Formulation on Social Development and Human Security to ASEAN Community 2017-2022, Final Report 1v. (various pagings) : charts   โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ.2560-2565.รายงานฉบับสมบูรณ์
95538 thesis thai Muslim Caregivers' Experiences in Caring for Patients with End-Stage renal Disease Receiving Palliative Care (12), 110 leaves   ประสบการณ์ของผู้ดูแลหลักมุสลิมในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง
95539 serial thai An Analysis of Specialized Financial Institutions Development Fund Act B.E. 2558 (2015) 112 (Feb. 2015) : 1-24 TDRI Report บทวิเคราะห์พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2558 /รายงานทีดีอาร์ไอ
95540 serial thai Way Is There a Need for Tahi PBO? 106 (Aug. 2014) : 1-16 TDRI Report ทำไมต้องมี Thai PBO /รายงานทีดีอาร์ไอ
95541 book eng/thai Two Journeys, One Destination 119 p. : ill.   ร้อยภาพ คล้องใจ ไทย-จีน
95542 book thai Aging Population in ASEAN 13 p. : charts   ประชากรสูงอายุอาเซียน
95543 book english 60th Anniversary of Diplomatic Relations between Thailand and Sri Lanka 145 p. : col. ill., maps    
95544 research thai Project for the Strategic Formulation on Social Development and Culture in ASEAN 2014-2016, Final Report xiv, 127 p. : charts   โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2557-2559. รายงานฉบับสมบูรณ์
95545 serial thai The Journal of Political Science 38, 2 (May.-Aug. 2017) : 1-438 รัฐศาสตร์สาร  
95546 book eng/thai ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence Against Women (ASEAN RPA on EVAW) 52 p.   แผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี
95547 book thai The Royal Ploughing Ceremony and the Agricultural Day 2017 90 p. : col. ill.   พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญและวันเกษตรกร ปี 2560
95548 m eng/thai Japanese Companies in Thailand 837 p. : ill.    
95549 book thai Guidelines for tha Promotion of Educational Research Network for the Mobilization of Educational Research and Development 116 p. : ill., charts   แนวทางส่งเสริมเครือข่ายวิจัยทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
95550 book thai Strategies on Social Development and Human Security to ASEAN Community 2013-2016 60 p.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ.2556-2559
95551 book english The Directory for Bangkok and Siam 1913 xviii, 377 p. : charts    
95552 research thai An Analysis for Developing Database and Educational Information for Administration and Management of Basic Educational Institutions and Policy Decision of Central Agencies 186 p. : ill., charts   การศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการตัดสินใจเชิงนโยบายของหน่วยงานส่วนกลาง
95553 book english Titillating Tales from Northern Thailand x, 253 p.    
95554 research thai Research Report for the Preparation of Policy Recommendations on the Promotion of Educational Management on STEM Education in Thailand xviii, 306 p. : ill., charts   รายการวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอนโยบายการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านสะเต็มศึกษาของประเทศไทย
95555 book eng/thai APEC in Thailand 243 p. : col. ill.   การประชุมเอเปก ณ ประเทศไทย
95556 book english The Politics of (No) Election in Thailand: Lessons from the 2011 General Election xi, 266 p. : ill., chart    
95557 pamplet thai Account of Thailand, Second Half of Year 2016 54 p. : col. ill   บันทึกประเทศไทย'59 ครึ่งปีแรก
95558 book english Tribal Textiles from Southwest China: Threads from Misty China Lands, the Philippine Fatin Collection 257 p. : chiefly color ill.    
95559 book thai Narratives on Government Affairs (12), 276 p. : ill., charts   เรื่องเล่าชาวรัฐกิจสัมพันธ์
95560 serial thai University in the World that is Not the Same 39, 4869 (Sep. 8-11, 2016) : 10   39, 4871(Sep. 15-18 2016) : 10 Prachachart Business  มหาวิทยาลัยในโลกที่ไม่เหมือนเดิม
95561 book english Architectural Guide Bangkok 167 p. : ill., maps    
95562 serial thai Thailand and ASEAN Transportation Connectivity 20, 7075 (Mar. 22, 2016) : 10   20, 7076(Mar. 23, 2016) : 10   20, 7077(Mar. 24, 2016) : 10 Thai Post  ไทยกับความเชื่อมโยงคมนาคมขนส่งของอาเซียน
95563 book english Thai rice 142 p. : ill., chart    
95564 book thai The Constitution of the Kingdom of Thailand (B.E. 2560) Anatomy Edition 206 p.   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) ฉบับกายวิภาค
95565 book thai The Criminal Code (Anatomy Edition) 256 p.   ประมวลกฎหมายอาญา (ฉับบกายวิภาค)
95566 book thai The Civil and Commercial Code (Anatomy Edition) 719 p.   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับกายวิภาค)
95567 proceeding english Summary of Academic Seminars ASEAN Studies Center, National Defence Studies Institute Fiscal Year 2016 104 p. : ill., charts    
95568 book thai Art and Design Styled Lacquerware and  Lai Kammalor : Thai Artistic Intellectual Heritage 184 p. : ill.   ศิลปะลายรดน้ำและศิลปะลายกำมะลอ: มรดกภูมิปัญญาศิลปกรรมไทย
95569 book thai Knowledge on Population Within the Year 2011 134 p.   สารพันความรู้ประชากรในรอบปี พ.ศ. 2554
95570 book english Huawei: Leadership, Culture, and Connectivity liii, 360 p.    
95571 research thai Study Project for Generating Guideline for the Management of Cultural Environment to Reduce Landscape Effects, Executive Summary 1 v. (various pagings) : ill., charts   โครงการศึกษาจัดทำแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเพื่อลดผลกระทบด้านภูมิทัศน์. บทสรุปผู้บริหาร
95572 research thai Study Project for Generating Guideline for the Management of Cultural Environment to Reduce Landscape Effects, Final Report 1 v. (various pagings) : ill., maps, charts   โครงการศึกษาจัดทำแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเพื่อลดผลกระทบด้านภูมิทัศน์. รายงานฉบับสมบูรณ์
95573 book thai Path of Music Life, Thought and Aspiration 256 p. : ill.   เส้นทางเพลงชีวิต ความคิด ความใฝ่ฝัน
95574 book english Who's Who in Thailand 2017 380 p. : ill. (some col.)    
95575 research thai Project on the Implementation of Standard for the Quality of Cultural Environment: Environmental conservation Management Plan for Tha Uthen Old Community District, Nakhon Phanom Province, Final Report 1 v. (various pagings) : ill., maps, charts.+ 1 CD-ROM   โครงการนำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า ไปสู่การปฏิบัติ: แผนจัดการการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน จังหวัดนครพนม. รายงานฉบับสมบูรณ์
95576 research thai Project on the Implementation of Standard for the Quality of Cultural Environment: Environmental conservation Management Plan for Tha Uthen Old Community District, Nakhon Phanom Province, Executive Report 1 v. (various pagings) : ill., charts.+ 1 CD-ROM   โครงการนำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า ไปสู่การปฏิบัติ: แผนจัดการการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน จังหวัดนครพนม. รายงานสำหรับผู้บริหาร
95577 research thai Maps Illustrating Cultural Environment of Tha Uthen Old Community District, Tha Uthen District, Nakhon Phanom Province 1 v. (various pagings) : ill., maps   แผนที่สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
95578 book english Eyes of the Ancestors: The Arts of Island Southeast Asia at the Dallas Musuem of Art 334 p. : ill.    
95579 book english A Bridgehead in Eurasia 215 p. : col. ill.    
95580 serial thai ASEAN 2025 20, 7098 (14 Apr. 2016) : 4 Thai Post อาเซียน 2025
95581 book thai The Condition of Specialized Educational Management in Thailand 2013: Personnel Production 89 p. : charts   สภาพการจัดการศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย ปี 2556: การผลิตบุคลากร
95582 book thai Explanation of the Announcement of Ministry of Natural Resources and Environment on Area Zoning and Evironmental Protected Measure in the Area of Si Mahosot Ancient City, Prachin Buri Province, 2015 32 p. : maps   คำอธิบายประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2558
95583 book thai Handbook for Building Design in Environmental Protected Area of Si Mahosot Ancient City, Prachin Buri Province 44 p. : ill., maps   คู่มือการออกแบบอาคารและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
95584 book eng/thai Mongolia: The Land of Blue Sky vii, 94 p. : ill.   มองโกเลีย: ดินแดนแห่งท้องฟ้าสีคราม
95585 book thai Thailand's Eastern Economic Corridor (EEC) the Special Economic Zone (SEZ) for the Future of ASEAN 7 leaves : ill., maps   เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่ออนาคตของ ASEAN
95586 book english Digital Trade Facilitation: Paperless Trade in Regional Trade Agreements 37 pages : charts    
95587 research eng/thai Migrant Children's Education in Thailand, Policy Brief 32 p. : ill.+ 1 CD-ROM   การศึกษาของบุตรหลานแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย: เอกสารเชิงนโยบาย
95588 proceeding thai Report on the Seventh Thailand-US Education Rountable on  STEM Education: Learning Culture of the 21st C Workforce  67 p. : ill.   สรุปผลการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ด้านการศึกษา ครั้งที่ 7: สะเต็มศึกษา: วัฒนธรรมการเรียนรู้สำหรับกำลังคนในศตวรรษที่ 21, 26-27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคาร KX มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
95589 book english ASEAN's Future and Asian Integration, Working Paper 23 p.    
95590 book english Costs and Potential Funding of Expanded Public Pension Coverage in Asia 36 p. : charts    
95591 book thai Birds' Nests, Business, and Ethnicity in Southeast Asia 749 p. : ill.   ชาติพันธุ์ รังนก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
95592 book thai Crystal of Thought... Good Governance of Local Administrative Organization vii, 141 p. : ill.   ผลึกความคิดการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
95593 book english Fiscal Stimulus and Household Debt: Evidence from Thailand's First-Car Buyer Tax Rebate 35 p. : ill., charts    
95594 book thai The Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 (2017), Index Edition 261 p.   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 [ฉบับดัชนีชี้ความ]
95595 serial thai Narratives on Laos in ASEAN 20, 7067 (Mar. 14, 2016) : 10   20, 7068(Mar. 15, 2016) : 10   20, 7069(Mar. 16, 2016) : 10   20, 7070(Mar. 17, 2016) : 10   20, 7071(Mar. 18, 2016) : 10   20, 7074(Mar. 21, 2016) : 10 Thai Post  เล่าเรื่องลาวในอาเซียน
95596 book english Regional Economic Outlook: Asia and Pacific: Preparing for Choppy Seas xiv, 106 p. : charts   Asia and Pacific: Preparing for Choppy Seas
95597 book thai Miscellany of Art and Culture, Volume 21: Nakhon Ratchasima Province 268 p. : ill.   ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 21: จังหวัดนครราชสีมา
95598 book thai Miscellany of Art and Culture, Volume 22: Nakhon Si Thammarat Province 248 p. : ill.   ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 22: จังหวัดนครศรีธรรมราช