New Documents of September 2017
Call No Material Type Language Title Page Journal/Newspaper Added Title
95919 book tha Prajadhipok, Democracy 292 p.   ประชาธิปก ประชาธิปไตย
95920 book tha Thai Tradition Digital Knowledge Clssification, Volume 1 (6), 157 p. : charts   การจัดหมวดหมู่และรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เล่ม 1
95921 book tha Deliberative Policy Analysis and Planning 141 p. : ill.   การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนแบบปรึกษาหารือ
95922 book tha Urban Design Process 236 p   กระบวนการการออกแบบชุมชนเมือง
95923 book tha Bharata-Siam? Spirit, Brahmanism-Buddhism? (17), 267 p. : ill.   ภารตะ-สยาม? ผี พราหมณ์ พุทธ?
95924 serial eng The Philippines in 2016: The Year That Shook the World 57, 1 (Jan./Feb. 2017) : 135-141 Asian Survey  
95925 serial eng Myanmar in 2016: Change and Slow Progress 57, 1 (Jan./Feb. 2017) : 142-149 Asian Survey  
95926 serial eng Thailand in 2016: Fade to Gray 57, 1 (Jan./Feb. 2017) : 150-156 Asian Survey  
95927 serial eng Vietnam in 2016: Transition and Trepidation 57, 1 (Jan./Feb. 2017) : 157-164 Asian Survey  
95928 serial eng Indonesia in 2016: Jokowi's Presidency between Elite Consolidation and Extra-Parliamentary Opposition 57, 1 (Jan./Feb. 2017) : 157-164 Asian Survey  
95929 serial eng Malaysia in 2016: Sharpening Political Fault Lines 57, 1 (Jan./Feb. 2017) : 173-179 Asian Survey  
95930 serial eng Cambodia in 2016: A Tightening Authoritarian Grip 57, 1 (Jan./Feb. 2017) : 180-186 Asian Survey  
95931 serial eng Singapore in 2016: Buffeted by External Developments but Preparing for the Future 57, 1 (Jan./Feb. 2017) : 187-193 Asian Survey  
95932 serial eng Brunei Darussalam in 2016: The Sultan Is Not Amused 57, 1 (Jan./Feb. 2017) : 199-205 Asian Survey  
95933 serial eng Laos in 2016: Difficult History, Uncertain Future 57, 1 (Jan./Feb. 2017) : 206-210 Asian Survey  
95934 book tha English-Thai Dictionary of Sociology (14), 802 p   พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย สังคมวิทยา
95935 book tha Operational Report on the Official Information of the Secretariat of the House of Representatives, Fiscal Year 2016 97 p. : ill., charts   รายงานผลการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
95936 proceeding tha Thailand's Food Security after Opening ASEAN Economic Community: The 2nd National Technical Conference on Agricultural Economics, Resource Economics, Food Economics, and Agribusiness, 17 May 2013, at Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen 205 p. : charts   ความมั่นคงด้านอาหารของประเทศไทยหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจเกษตร วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้อง Orchid Ballroom 1 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น
95937 book tha Original Draft of Krua In Khong's Drawing 161 p. : ill.   ต้นร่างรูปภาพขรัวอินโข่ง
95938 book mul Historical Record  Bike for Dad , Activity in Celebration of His Majesty the King's 88th Birthday Anniversary 500 p. : col. ill.+ 1 CD-ROM   บันทึกประวัติศาสตร์  ปั่นเพื่อพ่อ  เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ทวยราษฎร์จงรักล้ำปิตุรงค์
95939 research eng Korea-ASEAN Cooperation Project (KACP) on Education and Exchange Program for Young Scholars in Women's Studies Phase 2, Final Report xxv, 128 p. : ill., charts    
95940 research eng Korea-ASEAN Cooperation Project (KACP) on Education and Exchange Program for Young Scholars in Women's Studies Phase 3, Final Report xiii, 109 p. : ill., charts    
95941 book tha The Situation of Tobacco Consumption Control 2016 97 p. : ill., charts   สถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2560
95942 serial tha Salt Reduction Policy: Opportunities for Healthy Food Products 23, 2847 (May. 2017) : 1-5 Current Issue มาตรการลดเกลือ...โอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
95943 book eng Reporting the Retreat: War Correspondents in Burma, 1942 206 p. : ill.    
95944 research tha Research Project on a Study of the Impact of Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) to Suggest Guideline for the Operation of Specialized Financial Institutions (SFIs), Final Report (9), 139 p.   โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลกระทบของกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ. รายงานฉบับสมบูรณ์
95945 book eng US-Singapore Relations, 1965-1975: Strategic Non-Alignment in the Cold War xvii, 279 p. : maps    
95946 serial tha 2017 Plastic Pellet Export Volume to CLMV May Grow 4-9%, Largely to Myanmar 23, 2851 (Jun. 2017) : 1-4 Current Issue คาดปี 2560 ปริมาณส่งออกเม็ดพลาสติกไทยไป CLMV โต 4-9%: เมียนม่าน่าจะขยายตัวโดดเด่น
95947 book eng Understanding Singapore Politics xlv, 184 p.    
95948 serial tha One Year into the BREXIT: Surrounded by Political Storms Unpredictable Path Ahead 23, 2852 (Jun. 2017) : 1-4 Current Issue BREXIT ครบรอบ 1 ปี...มรสุมทางการเมืองรุมเร้า
95949 research eng Report on Internationalisation Policy & Strategy: Measurement of University Internationalisation Performance and Relative Improvement 114 p.    
95950 serial tha Regional E-Commerce Logistics Hub Important Steps for Thailand toward Opportunities in the Digital Era 23, 2853 (Jun. 2017) : 1-6 Current Issue ศูนย์กลางโลจิสติกส์ E-commerce ภูมิภาค...โจทย์สำคัญของไทยเพื่อแสวงหาโอกาสในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
95951 proceeding eng AUN Healthy University Framework: 2nd Meeting of the AUN-HPN International Advisory Committee (IAC), 27-28th February 2017, Mahaidol University, Salaya campus, Nakhon Pathom 57 p. : ill., charts    
95952 research tha Research Project on a Trend for Development of the Securitization, Mega Treasury Projects, Final Report (14), 173 p. : ill., charts   โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และการนำไปใช้ประโยชน์ในโครงการลงทุนภาครัฐเพื่อสังคมของกระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์. รายงานฉบับสมบูรณ์
95953 book eng Managing Multi-University Collaborative Activities: The AUN Way Version 1.0, 2016 179 p. : ill., charts    
95954 research tha Research Project on Inclusive Asset Building and Savings Policy for Low Income Households in Thailand, Final Report (17), 178 p. : charts   โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาวิจัยแนวทางนโยบายการพัฒนาการสร้างสินทรัพย์เพื่อการออมสำหรับครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำ. รายงานฉบับสมบูรณ์
95955 research eng KACP Collaborative Research Report: Gender Justice and Democracy in Asia 397 p. : ill.   Gender Justice and Democracy in Asia
95956 research tha Strong Family and Conflict between Work and Family in the Context of Globalization, Research Report (8), 473 p.   ครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวในสังคมโลกาภิวัตน์. รายงานโครงการวิจัย
95957 book eng Poverty Alleviation and Forests in Vietnam x, 73 p. : col. ill., col. maps    
95958 book tha Thai Public Health Report on Thai Traditional Medicine, Folk Medicine, and Alternative Medicine 2014-2016 [14], 298 p. : ill., charts   รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 2557-2560
95959 book tha Modern Japan: A Very Short Introduction 237 p.   ญี่ปุ่นสมัยใหม่: ความรู้ฉบับพกพา
95960 book eng Mid-Term Review of the ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint (2009-2015), Executive Summary 12 p. : col. ill.    
95961 book eng Mid-Term Review of the ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint (2009-2015) xxi, 58 p. : col. ill., charts    
95962 serial tha Journal of Social Research 40, 1 (2017) : 1-241 วารสารวิจัยสังคม  
95963 book eng Trafficking in Persons Report 2015: The Royal Thai Government's Response January 1-December 31, 2015 156 p. : ill., charts    
95964 pamplets tha Securing Global Cities 41 p. : ill.   การป้องกันเมืองในโลกสมัยใหม่
95965 book tha Auxiliary Regulations of the Prevention and Suppression of Human Trafficking Act C.E. 2551 (2008) 84 p.   อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2552
95966 book eng ASEAN Annual Report 2014-2015: Our People Our Community Our Vision 108 p. : col. ill., charts                              
95967 book mul Thailand's Country Report on Anti-human Trafficking Response 2016 218 p. : ill., charts   รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2560
95968 book eng Gender Equality and Women's Empowerment in Asia and the Pacific: Perspectives of Governments on 20 Years of Implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action xi, 155 p. : ill., charts    
95969 research tha Pattern and Path Leading to Becoming Victims of Human Trafficking, Study Report 117 p. : ill., maps, charts   รูปแบบและเส้นทางที่นำไปสู่การตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์. รายงานการศึกษา
95970 book eng Counseling, Psychology, and Education: A Festschrift in Honor of Rose Marie Salazar-Clemena xv, 381 p. : ill.    
95971 book tha  Human Trafficking , the Claim for Compensation 139 p. : ill.    ค้ามนุษย์  การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
95972 book eng Human Rights in Education, Science, and Culture: Legal Developments and Challenges xvi, 320 p.    
95973 serial tha Journal of Communication Arts 35, 1 (Jan.-Apr. 2017) : 1-119   วารสารนิเทศศาสตร์
95974 serial tha Journal of Social Science, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University 47, 1 (Jan-Jun. 2017) : 1-205   วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
95975 serial tha Journal of Social Science, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University 47, 2 (Jul-Dec. 2017) : 1-202   วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
95976 proceeding eng Student Involvement in University Management-An Interregional Dialogue: The First ACCESS Dialogue Event, 1-3 February 2010, Bangkok, Thailand 50 p. : charts    
95977 proceeding eng Mobility as an Instrument for Integration: Sharing Experiences and New Ideas: The Second ACCESS Dialogue Event, 3-5 June 2010, Manila, the Philippines 1 v. (various pagings) : ill., charts    
95978 proceeding eng Challenges for Southeast Asia-Europe University Cooperation in the 21st Century: Preparatory for the 2nd ASEM Rectors' Converence: The 3rd ACCESS Dialogue Event, 27-28 July 2010, Yogyakarta, Indonesia 39 leaves : ill.    
95979 proceeding mul Proceedings of the 2nd National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences, 29-30 June 2017, Wanchan Riverview Hotel, Phitsanulok, Thailand 143 p. : charts    
95980 research tha A Research Project for Promoting Investment Knowledge in Response to the Needs for new Tourism Market: Halal Tourism, Final Report xxi, 86 p. : charts   โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลส่งเสริมการลงทุนตอบสนองความต้องการตลาดนักท่องเที่ยวใหม่: ตลาดท่องเที่ยวมุสลิม. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
95981 proceeding mul Proceedings of the 6th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 22-23 June 2017, Rangsit University, Pathum Thani, Thailand 89 p. : charts    
95982 book tha Directory of Tourist Business in Muslim Way of Life 370 p. : ill.   ทำเนียบธุรกิจท่องเที่ยววิถีมุสลิม
95983 proceeding mul Proceedings of the 4th International Conference on Security Studies, 19-20 July 2017, Town in Town Hotel, Bangkok, Thailand 161 p. : charts    
95984 book tha Research Strategy on Biodiversity-Based Economy Development of Thailand, Executive Report 35 p. : ill.   ยุทธศาสตร์วิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ปี 2559 - 2563. รายงานสำหรับผู้บริหาร
95985 research eng The Update on ASEAN and Korean Studies: 2010 vii, 481 p. : ill.   ASEAN and Korean studies: 2011
95986 research tha Study Project on Test Driving Easily, Economically, Safety, and Environmentally Concerned on the Expressway Comparing to Graded Road by Using ITS Technology 35 p. : ill., maps, charts   โครงการศึกษาทดสอบการขับขี่อย่างสะดวก ประหยัด ปลอดภัย และห่วงใยสิ่งแวดล้อมบนทางพิเศษเปรียบเทียบกับถนนระดับดินโดยใช้เทคโนโลยี ITS
95987 research eng The Update on ASEAN and Korean Studies: 2013 vii, 171 p. : ill.   ASEAN and Korean Studies: 2014
95988 book tha The Constitution of Democracy in England, France, and Germany 615 p. : ill., maps, charts   การสร้างระบอบประชาธิปไตยของอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนี
95989 book eng Vietnam's Economy in 2005: A Reference Book 113 p. : charts    
95990 book tha A Gazette in Commemoration of 84th Birthday Anniversary of Her Royal Highness Princess Bejraratana Rajsuda Sirisobha Bhannavadi 399 p. : ill.   จดหมายเหตุงานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
95991 book eng Cambodia after the Khmer Rouge: Inside the Politics of Nation Building xxv, 428 p. : ill., map    
95992 research tha Research Report and the Evolution on Way of Life and the Role of Communities in Flood Risk Area: A Case Study of the Northeastern Basin 228 p. : maps, charts   รายงานการศึกษาวิจัยและพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื้นที่วิกฤติอุทกภัย: กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
95993 book eng A Yao Community in Sapa, Vietnam 66 p. : ill.    
95994 research tha Attending and Understanding Educational Situation in Southern Border provinces: Research Summary of Technical Cooperation Project for Educational Development in Southern Border Provinces between Ministry of Education and Thailand Research Fund (TRF) 124 p. : ill., charts    ใส่ใจ เข้าใจ  สถานการณ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้: บทสรุปงานวิจัยโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
95995 book eng Cambodian Buddhism: History and Practice xv, 352 p. : ill., maps    
95996 book tha New Rice Supply Chains and Solution for Thai Rice Industry, Policy Proposal 99 p. : ill., charts   ข้อเสนอเชิงนโยบาย new rice supply chains กับทางออกอุตสาหกรรมข้าวไทย
95997 research eng People with Disabilities in Vietnam: Findings from a Social Surveyat Thai Binh, Quang Nam, Da Nang and Dong Nai 152 p. : ill., maps, charts    
95998 thesis tha The Narratives of Thotsachat Jatakas: Transmission in Contemporary Thai Society 242 leaves : ill.   เรื่องเล่าทศชาติชาดก: การสืบทอดในสังคมไทยร่วมสมัย
95999 book eng Directory of Coordinators for International Affairs in Thai Higher Education Institutions 41 p.    
96000 book tha Handbook on ASEAN Free Trade Area (AFTA) and the Benefit from ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) 60 p. : charts   คู่มือเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA)
96001 proceeding eng Regional Support to Address Social Impacts of Infrastructure Corridors: Proceedings Follow up Policy Dialogue, 14-16 June, 2007, Mekong Institute, Khon Kaen, Thailand 56 p.    
96002 book tha Handbook on Investment in 10 ASEAN Countries 184 p. : ill., charts   คู่มือการลงทุนอาเซียน 10 ประเทศ
96003 book eng Sexual and Reproductive Health of Adolescents and Youths in Viet Nam: A Review of Literature and Projects, 1995-2002 49 p.    
96004 book tha Summary Report of the Project on the Promotion and Support for the Implementation of National Strategies on Corruption Prevention and Suppression Phase 2 (2013-2017) under Memorandum of Understanding (MoU), Fiscal Year 2016 90 p. : ill.   สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประจำปีงบประมาณ 2560
96005 book eng Handbook on IP Curricula and Teaching Materials 77 leaves    
96006 serial tha Rice Prices to Improve in 2H17 On Dwindling Stocks 23, 2860 (Jul. 2017) : 1-6 Current Issue ราคาข้าวครึ่งหลังปี'60 พลิกกับมาดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรก...หลังปริมาณสต๊อกข้าวไทยลด
96007 book mul Thailand's Gems & Jewelry Guide Book 162 p. : col. ill.    
96008 book tha 70 Routes Following His Majesty's Footsteps 149 p. : ill., maps   71 เส้นทางตามรอยพระบาท
96009 proceeding eng Report on the Priority Setting for Universal Health Coverage: Prince Mahidol Award Conference, 26-31 January 2016, Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Centralworld, Bangkok, Thailand 181 p. : ill.    
96010 book tha New Markets...MENA (Middle East and North Africa) 147 p. : ill., charts   ตลาดใหม่...Mena (ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ)
96011 book eng Retional report: The ASEAN-Rockefeller Foundation Project on Intellectual Property Laws Review and Capacity Building on Intellectual Property Rights Related to Public Health in the ASEAN Region xx, 306 p.   ASEAN-Rockefeller Foundation Project on Intellectual Property Laws Review and Capacity Building on Intellectual Property Rights Related to Public Health in the ASEAN Region
96012 book tha Phra Chanoknad, Phra Piya Maharaj of All Thais 116 p. : ill.   พระชนกนาถ พระปิยมหาราช ของชาวไทย
96013 book eng Towards an ASEAN of Peace, Stability and Sustainable Development 460 p.    
96014 serial tha 5% Growth Expected for Textile Exports in 2017 Many Conditions Exist Toward Technical Textile Enhancements 23, 2863 (Aug. 2017) : 1-3 Current Issue ส่งออกสิ่งทอปี'60: คาดโตได้ 5%...การยกระดับการผลิตเป็นสิ่งทอเทคนิคขึ้นอยู่กับหลายเงื่อนไข
96015 book eng Cambodian Economic Review. Issue 1, May 2005 iv, 112 p.    
96016 book tha Silent Voices, Untold Stories of the People Living in Difficult Conditions 143 p. : ill.   เสียงเงียบที่ไม่ถูกเล่า: บอกเล่าเรื่องราวผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก
96017 book eng Wandering Through Vietnamese Culture 1123 p. : maps    
96018 book mul The Labor Force Survey, Whole Kingdom Quarter 2: April-June 2017 xix, 273 p. : charts   การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2: เมษายน - มิถุนายน 2561
96019 book eng King Utumporn and Yodaya in Myanmar 66 p. : ill., maps    
96020 book eng Linear Composition of the Konbaung Monasteries 63 p. : ill., maps    
96021 research tha Direction of Elderly Services Consistent with Needs of the Pre Elderly 150 p. : charts   โครงการทิศทางการให้บริการของธุรกิจบริการสำหรับผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่จะก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
96022 book eng A Shortened History of Chaofa Utumporn Excavation 2/2017 24 p. : ill.    
96023 book mul Halin World Heritage Ancient City 102 p. : ill., maps    
96024 book tha The Visionary 189 p. : ill.   ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต
96025 proceeding tha The Royal Charisma Shining in Chula Community, Proceedings of the Dialogue in Celebration of King Bhumibol Adulyadej, 25 August 2017, at Room 105, Maha Chulalongkorn Building, Chulalongkorn University 137 p. : ill.   พระบุญญาบารมีแผ่ปกพสกจุฬาฯ: เอกสารประกอบการเสวนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
96026 research tha Study report of Model Development of Community Social Welfare of Villagers' Organization to Suit the Area Context 100 p. : ill., charts   รายงานการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนขององค์กรชาวบ้านให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่
96027 book eng Explaining the East Asian Peace: A Research Story xix, 263 p. : maps    
96028 research tha Strategies to Promote Financial Saving in Adulthood to Prepare for Seniorhood, Research Report 176 p. : ill., charts   กลยุทธ์ส่งเสริมการออมให้แก่วัยผู้ใหญ่เพื่อเตรียมการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ. รายงานการศึกษาวิจัย
96029 book tha Political Philosophy: A Very Short Introduction 239 p. : ill.   ปรัชญาการเมือง: ความรู้ฉบับพกพา
96030 research tha Handbook for the Promotion of Social Welfare Models to the Network 39 p. : charts   คู่มือส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแก่เครือข่าย
96031 book eng Fieldwork in Timor-Leste: Understanding Social Change Through Practice xv, 261 p. : ill., maps    
96032 book tha Academic Articles,   Case Studies of the Homeless Network  99 p. : ill., charts   บทความเชิงวิชาการ  กรณีศึกษาเครือข่ายด้านคนไร้ที่พึ่ง 
96033 research tha Sub-District Social Welfare for the Elderly with Community Participation, Research Report 180 p.   การจัดบริการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุในระดับตำบลอย่างมีส่วนร่วม. รายงานการวิจัย
96034 book eng Buddhism: A Contemporary Philosophical Investigation 211 p.    
96035 research tha Patterns of the Utilization of Local Wisdom for Participatory Social Welfare Service, Research Report 158 p. : ill., charts   รูปแบบการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดสวัสดิการสังคมอย่างมีส่วนร่วม. รายงานการวิจัย
96036 research tha Model Development for Mobilizing Community Welfare fund Towards Informal Debt Solution 60 p. : ill., charts   การสร้างรูปแบบการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการในชุมชนสู่การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
96037 book eng Japan-China Relations in the Modern Era xvi, 234 p. : ill., maps, charts    
96038 research tha Direction of Appropriate Social Welfare Service to the Homeless, Research Report 169 p. : ill., charts   ทิศทางการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมแก่คนเร่ร่อน. รายงานผลการศึกษาวิจัย
96039 book mul Siam y Rama V en la Prensa Espanola 232 p.   สยามและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสื่อสิ่งพิมพ์สเปน
96040 proceeding eng Proceedings of the Greater Mekong Subregion Urban Development and Planning Training Progra, 11-15 May 2015, Tengchong, Yunnan, People's Republic of China x, 18 p.    
96041 book eng Cambodia 88 p. : ill.    
96042 book tha Six-sided Mirror 346 p. : ill.   กระจกหกด้าน
96043 book eng U.S. and Southeast Asia: Entering the 21st Century 71 p.    
96044 research tha Research Project on Labour Demand in 5 Special Economic Zones in the Next 5 Years (2017-2021) to Support ASEAN Community, Final Report 1 v. (various pagings) : ill., charts.+ 1 CD-ROM   โครงการศึกษาวิจัยความต้องการแรงงานใน 5 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน. รายงานฉบับสมบูรณ์
96045 book eng Safe from the Start: The Roles of Countries of Origin in Protecting Migrants 52 p. : ill.    
96046 book tha Legend of Towns in Myanmar 267 p. : ill.   ตำนานเมืองพม่า
96047 book eng Seeing Forests for Trees: Environment and Environmentalism in Thailand viii, 297 p.    
96048 book tha Municipality: Area, Town, and Time (Origins and Changes in 3 Decades of Democratic Municipality of Citizen in Urban Area) 179 p. : ill., maps   เทศบาล: พื้นที่ เมือง และกาลเวลา: กำเนิดและความเปลี่ยนแปลง 3 ทศวรรษแรกของเทศบาลประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเมือง
96049 book eng 20 Years after the Asian Financial Crisis Lessons, Challenges, and the Way Forward: Conference Highlights vi, 40 p. : ill.    
96050 book eng Thai-Vietnamese Relations in the Post-Cold War Period 1988-2000 124 p.    
96051 book eng Fostering Competitive Cities and Urban Areas in the Greater Mekong Subregion: Building Inclusive Economic Clusters Sustainably 26 p. : maps, charts    
96052 book tha Thai Classical String Band 18 leaves : ill.   วงเครื่องสายไทย
96053 book tha The Invention of a Thai Hammered Dulcimer 4 leaves : ill.   การประดิษฐ์ขิมหลอด
96054 book tha Good Drums and Siamese Flutes 15 leaves : ill.   กลองดีปี่สยาม
96055 book tha Thai Gamelan Band 7 leaves : ill.   วงปี่พาทย์ไทย
96056 book tha Instrumental Performance in the Royal Ceremony 6 leaves   การบรรเลงดนตรีในงานพระราชพิธี
96057 book eng Cambodia under the Tricolour: King Sisowath and the 'Mission Civilisatrice' 1904-1927 xii, 352 p.    
96058 book tha Active Learning Instructional Strategies for Thinking Development and Educational Improvement of  the 21st Century 274 p. : ill.   กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาการคิดและยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21
96059 book eng International Programs in Thailand & ASEAN: University 255 p. : ill.   ทำเนียบหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยและอาเซียน
96060 book eng ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence Against Children (ASEAN RPA on EVAC) vi, 75 p.    
96061 book eng ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence Against Women (ASEAN RPA on EVAW) vi, 88 p.    
96062 book tha Good Deed for Dad: Following the Royal Guidances and Royal Speeches of His Majesty King Bhumibol Adulyadej 187 p. : ill.   ทำดีเพื่อพ่อ: ตามพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
96063 book eng Foreign Direct Investment Spillovers and Pharmaceutical Innovation: The Role of Intellectual Property Rights 18 p. : charts    
96064 proceeding tha Encouragement for the Preparedness of Labor Organization Before Entering the Old Age: Summary Result of the Seminar Conference on 28 August 2007, at Watergate Room, 6th Floor, Amari Watergate, Pratunam, Bangkok 116 p. : ill., charts   การส่งเสริมการเตรียมความพร้อมขององค์กรด้านแรงงานก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ: รายงานสรุปผลการจัดประชุมสัมมนา วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2550 ณ ห้องประชุมวอเตอร์เกท ชั้น 6 โรงแรม อมารีวอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
96065 book eng Indonesia's Dilemma: The G20 and the United Nations' Sustainable Development Goals Within a National Context 0.958333333    
96066 research eng The Economic and Social Transformation of Thailand: A Collection of Research Papers, No. 1 119 p. : ill.   ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์: สถานภาพความรู้ปัจจุบัน ลำดับที่ 1
96067 research tha The Economic and Social Transformation of Thailand: A Collection of Research Papers, No. 2 222 p. : ill., maps, charts   ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์: สถานภาพความรู้ปัจจุบัน ลำดับที่ 2
96068 research tha The Economic and Social Transformation of Thailand: A Collection of Research Papers, No. 3 120 p. : ill.   ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์: สถานภาพความรู้ปัจจุบัน ลำดับที่ 3
96069 research tha The Economic and Social Transformation of Thailand: A Collection of Research Papers, No. 4 126 p. : ill.   ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์: สถานภาพความรู้ปัจจุบัน ลำดับที่ 4
96070 book eng Trade Linkages and Transmission of Oil Price Fluctuations in a Model Incorporating Monetary Variables 120 p. : charts    
96071 book eng Notning Left to Know: Stamford Raffles' Map of Java and the Epistemology of Empire 29 p. : ill.    
96072 book eng Globalization, Structural Change and Interregional Productivity Growth in the Emerging Countries 31 p. : charts    
96073 book eng Demographic and Socioeconomic Characteristics of E-Commerce users in Indonesia 21 p. : charts    
96074 book tha 72 Years of Thai Peace Day: Siam in War Time 206 p. : ill.   72 ปี วันสันติภาพไทย: สยามในยามสงคราม
96075 book tha Bangkok top secret: Force 136 at War 359 p. : ill.   กรุงเทพฯลับสุดยอด: ปฏิบัติการเสรีไทยสายอังกฤษ
96076 book tha Into Siam: Underground kingdom 348 p. : ill.   สู่ประเทศใต้ดิน: ปฏิบัติการเสรีไทยสายอเมริกา
96077 book eng Growth Pro-Poorness from an Intertemporal Prespective with an Application to Indonesia, 1997-2007 24 p. : charts    
96078 book eng ASEAN in 2017: Regional Integration in an Age of Uncertainty v, 42 p. : ill.